Tenstadalen, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Tenstadalen

Tenstadalen, Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Tenstadalen är en storskalig park belägen i den långsträckta dalgången mellan Tensta och Spånga. Parken är ett av Stockholms stads Grönare Stockholm-projekt med syfte att skapa en förnyad parkmiljö för alla åldrar. Uppdraget innehöll tidiga medborgardialoger med boende och lokala föreningar, bland annat under Järvaveckan, för att fånga upp önskemål kring utformningen av parken.
Med utgångspunkt i dialogerna utvecklades ett gestaltningsgrepp med inspiration från den engelska landskapsparken. Parken har tillförts punktvisa nedslag i form av nya händelser som länkas samman via siktlinjer. Huvudnumret är en mångfunktionell aktivitetsplats placerad i den branta slänten mot Tenstavägen. Platsen blir en länk mellan dalgången och Tensta med utmanande klättring och en hisnande rutschkana. Utöver aktivitetsslänten tillskapas små grillplatser, en samlingsplats under ett pergolatak och en lång sinusformad betongmur. Parkens befintliga gång- och cykelväg breddas för att höja parkens tillgänglighet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.