Johannisbergs våtmarkspark, Topia Landskapsarkitekter. Foto: Kristoffer Backman.

Johannisbergs våtmarkspark

Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation. I Sverige tar vi mångt och mycket vårt vatten för givet.  Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter.

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Våtmarkspakeren i Johanniseberg är en av tre liknande multifunktionella vattenparker som anläggs inom ramen för projektet.

 Parkens främsta syfte är att rena vattnet i Kapellbäcken, innan det mynnar ut i Mälaren. En stor del av bäckens flöde leds nu genom Våtmarksparkens sex dammar innan det, renat, släpps ut i sjön. Parken ska utöver att rena vattnet i sedimenteringsdammar också fungera som en rekreativ, friluftsfrämjande park med pedagogiska inslag.

Utformningen vilar på tre pelare; den pedagogiska verksamheten, platser för samling och utforskande samt parkens tydliga form, som inte hymlar om att det är en anlagd park med naturkaraktär.

Som ett led i att tillgängliggöra vattnet och skapa möjlighet för pedagogisk verksamhet, att komma nära och uppleva djur-, fågel- och vattenlivet har parken fått tillägg i form av bryggor, broar och plattformar. Bryggkonstruktionerna i trä och med en stomme av stålbalkar ges tydliga och starka former och färger för att ge identitet åt parken och skapa blickfång samt lyfta fram kontrasten mellan den anlagda naturen och tilläggen.

I stora delar av parken har vattenväxter möjlighet att spontanetableras eller planteras in från andra våtmarkparker i Västerås. Genom att tillföra växtlighet skapas förutsättningar för biologisk mångfald i en tidigare monokultur. Vattenflödet är styrt och vattnets väg likaså, men resultatet: en upplevelse av att fritt ströva omkring i en bit av naturen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.