Stora Ursvik, Tengbom. Foto: Göran Ekeberg.

Stora Ursvik

Stora Ursvik i Stockholm, Tengbom.

I Stora Ursvik, Sundbyberg har ett parkområde anlagts på ett tidigare militärt forskningsområde. Parken ligger inbäddat bland ny bebyggelse och bidrar med plats för lek, rörelsestråk och rekreation för boende och besökare. Gestaltningen av området tar sin utgångspunkt i bevarande av befintlig vegetation, platsens historia och återskapa naturlika grönytor. Flera militära värn finns kvarlämnade som historiska spår. Värnen har fått nya roller som grillplats, utsiktsplats och sittytor genom varsam gestaltning. Den naturlika vegetationen läker ihop bevarade vegetationsytor, främjar den biologiska mångfalden och underlättar skötsel. Området sluttar kraftigt åt söder. De olika nivåerna binds samman av trapplopp som passats in i befintlig natur och topografi. Två av trapploppen har utförts med tillgängliga ramper och fyller en viktig funktion för att tillgängliggöra hela området. Materialpaletten och ett konsekvent formspråk tillsammans med genomarbetade detaljer skänker helhet till projektet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.