Stora Ursvik, Tengbom. Foto: Göran Ekeberg.

Stora Ursvik

Stora Ursvik i Stockholm, Tengbom.

I Stora Ursvik, Sundbyberg har ett parkområde anlagts på ett tidigare militärt forskningsområde. Parken ligger inbäddat bland ny bebyggelse och bidrar med plats för lek, rörelsestråk och rekreation för boende och besökare. Gestaltningen av området tar sin utgångspunkt i bevarande av befintlig vegetation, platsens historia och återskapa naturlika grönytor. Flera militära värn finns kvarlämnade som historiska spår. Värnen har fått nya roller som grillplats, utsiktsplats och sittytor genom varsam gestaltning. Den naturlika vegetationen läker ihop bevarade vegetationsytor, främjar den biologiska mångfalden och underlättar skötsel. Området sluttar kraftigt åt söder. De olika nivåerna binds samman av trapplopp som passats in i befintlig natur och topografi. Två av trapploppen har utförts med tillgängliga ramper och fyller en viktig funktion för att tillgängliggöra hela området. Materialpaletten och ett konsekvent formspråk tillsammans med genomarbetade detaljer skänker helhet till projektet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.