Kyrkogatan Mora, Sweco Sverige AB. Foto: Linnea Svensson.

Kyrkogatan Mora

Kyrkogatan Mora, Sweco Sverige AB.

Moras gågata, Kyrkogatan, har fått ett nytt utseende genom ny markbeläggning av lokalt bruten sten, tillgänglighetsanpassade entréer, planteringar och belysning. Visionen har varit att skapa en levande stadskärna där fotgängaren står i fokus, vilket går hand i hand med kommunens strävan efter att skapa ett attraktivt och hållbart Mora.
För att avlasta det befintliga vatten-och avloppssystemet vid intensiva skyfall, har uppdraget även inneburit att ta fram ett kompletterande system. Detta har resulterat i ett system där dagvattnet tillgodogörs växtbäddarna och överskottet leds vidare till ett öppet fördröjningsmagasin. Dagvattenrännan som löper längs med gågatan är gestaltat med egendesignad kurbits och är ett exempel på hur en teknisk lösning kan fungera som ett identitetsskapande element i utformningen.
Genom gatans nya gestaltning kan skyfall lättare tas omhand, stadens invånare har fått fler platser att mötas på och entréer har blivit tillgängliga genom ramper och tydliga ledstråk.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.