Klockelund - Drevvikens strandpark, LAND arkitektur. Foto: Ulf Lundin.

Klockelund – Drevvikens strandpark

Klockelund – Drevvikens strandpark i Stockholm, LAND arkitektur.

Farsta utgör en av Stockholms tyngdpunkter och står inför en stor utveckling. Stadsdelen skall växa till dubbla invånarantalet och nya bostadsområden fokuseras mot sjöarna Magelungen och Drevviken. Längs Drevvikens strand finns idag vacker naturmark med höga ekologiska värden som del av en viktig ekbiotop. Denna naturmark utvecklas till nya parkrum och rekreationsstråk. Inom stadsdelen har LAND varit med och utvecklat offentliga rum i tre planområden, Klockelund, Karlsvik samt Perstorp.

Drevvikens strandpark är del av ett större rekreativt samband. Den placerar sig i skärningspunkten mellan två viktiga rekreativa stråk och utvecklas med utgångspunkt i de höga natur- och kulturvärden som finns i området. Med utgångspunkt i befintliga biotoper skapas nya parkrum, där befintliga vegetationskaraktärer förstärks. Fuktmark med alkärr tillgängliggörs, hällmark med tall och ek får nya tillägg och nya öppna gräsytor för vistelse. Ett genomgående huvudstråk leder genom de nya parkrummen. Fem olika parkrum, Torpträdgården, Bryggan, Hagmarken, Plantskolan och Vägskälet skapar olika karaktärer och aktiviteter som formas av den kulturhistoria som funnits på platsen. Parkens hjärta har sitt läge vid platsen kring ett tidigare torp. Här skapas en torpträdgård och en stor bryggplats ut i Drevviken.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.