"Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola", Landskapslaget AB. Illustration: Max Goldstein.

Illustration för “Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola”

Illustration för “Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola”, Landskapslaget AB.

Barn och ungas ytor minskar i den täta staden vilket kan ha en negativ påverkan på barn och ungas hälsa och utveckling. Uppsala kommun har därför tagit fram en riktlinje gällande utemiljö för förskolor och grundskolor som ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet samt återhämtning samtidigt som befolkningen ökar och staden förtätas. Att investera i tillräckligt stora friytor med god kvalitet är ett sätt att prioritera barn och unga vilket bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart Uppsala. Riktlinjen blir en del av att säkerställa att de beslut som tas inom detta område blir barnrättsmedvetna. Landskapslaget fick i uppdrag att ta fram en illustration som visar hur en skolgård kan integreras i staden för att samnyttja olika ytor enligt Uppsalas riktlinjer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.