Ulf Lundin

Husbys gräns mot Järvafältet

Husbys gräns mot Järvafältet i Stockholm, LAND Arkitektur.

Ambitionen bakom projektet är att aktivera gränsen mellan Järvafältet och Husby och därigenom få fler Husbybor att utnyttja fältets rekreationsmöjligheter. I programarbetet utvecklades ett koncept för hur de omgivande stadsdelarna kan möta fältet samtidigt som reservatets befintliga värden bevaras. En sekvens av platser som stärker orienterbarheten, tillför en detaljering i landskapet och adderar vistelsevärden föreslogs. En av dessa platser, en grillplats, ligger i anslutning till målpunkten Husbygård.

Grillplatsens gestaltning syftar till att stärka den visuella kontakten mellan gård och fält genom en plats som inordnar sig i landskapets naturliga topografi. Den terrasserade platsen som successivt trappar ner mot fältet organiserar grillplatsen i flera mindre rum med utrymme för fler grillande besökare. Den medborgardialog som hölls under projektet fokuserade specifikt på grillning som aktivitet och utgör grunden till de funktioner och den möblering som finns på platsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.