Dagvatten på Exercisfältet, White arkitekter. Foto: Mats Berg.

Dagvatten på Exercisfältet

Dagvatten på Exercisfältet i Uppsala, White arkitekter.

Denna damm är en teknisk nödvändighet för att rena och fördröja vatten från tätnande stadsbebyggelse i omgivningen, men den har placerats och formats noga för att också bli en rekreativ plats för människor, och samtidigt en god miljö för många fler arter än vår egen.

Dammen är placerad i en naturlig lågpunkt på fältet, vilken sammanfaller med ett gott socialt läge i gränsen mot Uppsala Science Park. Norra sidan är formad som en robust, platsgjuten betongmur i samma riktning som den angränsande bebyggelsestrukturens kvarter. Science Park-området utvecklas och det är sannolikt, och önskvärt, att nya byggnader tillkommer intill dammens mur och brygga, så att gränssnittet mellan kvarter och landskapsrum skärps.

Södra sidan möter fältets natur och topografi med böljande former. Formen är stark, men landar väl på platsen och blir från fältet sett rentav diskret. Höjdsättning av såväl vattennivåer som spång och omgivande fuktiga vegetationsytor har varit en viktig del av formgivningen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.