Campuskilen

Campuskilen i Lund, Sydväst arkitektur och landskap

Nya och befintliga bostäder i det tätt planerade studentområdet vänder sig mot en existerande gata som omvandlats till ett välbefolkat och välutnyttjat aktivitetsstråk med sociala ytor och mycket grönska på kvartersmark – Campuskilen.

Med platser för sport, möten, samlingar, utegym, boulebana mm har stråket snabbt blivit Nya Kämnärsrättens vardagsrum vilket också gynnas av att nödvändiga funktioner, för både befintliga och nya bostäder, som återvinningscentraler, angöring, cykelparkering, cykelreparation och viss bilparkering också har styrts till stråket. Olika funktioner och aktiviteter har adderats samman för att skapa så stor intensitet som möjligt i ett antal strategiskt placerade punkter. Strategin möjliggör en successivutveckling av fler aktivitetsnoder när området förtätas vidare.

Vegetationsgestaltningen har haft målsättningen att utveckla befintliga vegetationsytor för att uppnå högre biologisk mångfald, öka upplevelsevärdena samt bättre fördröja dagvatten.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.