Åkeshovs arboretum, LAND arkitektur. Foto: Ulf Lundin

Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum i Stockholm, LAND arkitektur.

Åkeshovs arboretum uppfördes 1998 efter en idé av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ulf Lindahl i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår. Arboretet är en liten park med en stor artrikedom belägen i anslutning till Judarskogens naturreservat. Det är ett utflyktsmål för allt från entusiaster till förskoleklasser, men också för de närboende på hund- eller kvällspromenad.

I LANDs nya gestaltning av arboretet välkomnas besökaren genom en portik med informationsskylt. En slingrande gångväg leder sedan besökaren vidare genom anläggningen där olika platser, exotiska och inhemska träd kan upplevas längs vägen. Gångstråket leder så småningom ut i naturreservatet Judarskogen.

Parken är varierad och har sex delar som skiljer sig åt i karaktär, rumslighet och artsammansättning. Intima rum och öppna gräsytor för olika aktiviteter skapar tillsammans med den varierade vegetationen en rik upplevelse med stora årstidsväxlingar. Artrikedomen i kombination med faunadepåer ger förutsättningar till ett rikare fågel- och insektsliv. Genom hela parken löper små informella upptäcksstigar. Grupperingar av stockar och sten utgör ett lekfullt inslag eller platser för att vila sig en stund. I arboretets mitt finns en ny samlingsplats med ett väderskydd och ett generöst långbord för små och stora sällskap.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.