Tävling

Projekttävling om rastplats Börringe

Publicerad: 2023-04-04

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling i ett steg om gestaltning av en ny rastplats vid ombyggnad av väg E65 i Svedala kommun. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Rastplatsen ska anläggas i anslutning till trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen och E65:an, vilket är en viktig nod mellan Malmö airport, Ystad hamn och Malmö. Rastplasten och trafikplatsen kommer att synas från omgivningen som är präglad av värdefull kulturhistoria men kommer även kunna erbjuda utblickar ut i det böljande backlandskapet.

Syfte

Syftet med denna tävling är få fram ett väl gestaltat, och till platsen anpassat förslag för rastplats Börringe. Syftet med tävlingen är också att lyfta fram kreativa idéer och lösningar som kan bidra till att utveckla Trafikverkets arbete med väl fungerande, hållbara och vackra rastplatser.
Tävlingen syftar också till att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med underlag till förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften består i att gestalta rastplatsen och trafiköarna i trafikplatsen så att dessa bildar en helhet med den värdefulla kulturmiljön och landskapet. I uppgiften finns möjlighet att integrera konstnärliga inslag.

På rastplatsen ingår att utforma och gestalta:

 • Ytor för rast och fika
 • En byggnad med toaletter och tillhörande serviceutrymmen
 • Trafiklösningar och parkeringsplatser för olika fordonstyper såsom lastbilar, bussar och personbilar
 • Belysning
 • Vegetation
 • Hantering av dagvatten

På trafikplatsen ingår att gestalta:

 • Ytor avgränsade av omgivande körfältskanter (trafiköar/droppar)

Rastplatsen ska kunna genomföras inom ramen för beslutad budget och tidplan.

Prekvalificering/Intresseanmälan

Intresseanmälan ska i huvudsak vara på svenska, annat skandinaviskt språk eller engelska. Handlingar som lämnas ska, om Beställaren begär, översättas av intressenten till svenska och översändas inom fem arbetsdagar. Intresseanmälan ska senast 2023-05-02 vara Trafikverket tillhanda i Kommers.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2023-04-21
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2023-04-26
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2023-05-02
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: mitten av juni 2023
 • Startmöten: slutet av augusti 2023
 • Inlämning av tävlingsförslag: oktober 2023
 • Tillkännagivande av juryns beslut: december 2023