Inbjudan till projekttävling – Badutveckling Fyrishov - Sveriges Arkitekter

Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala.

I ett första steg kommer cirka 6-8 arkitektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskraven till detta steg är enklare till sin karaktär och en jury kommer från dem att utse de 2-3 förslag som de tror har bäst förutsättning att möta målsättningen med tävlingen. De utvalda förslagen kommer sedan att få vidareutvecklas i ett andra steg.

Syfte

Tävlingen syftar till att hitta det arkitektkontor att samverka med, som samlat bedöms ha den bästa förmågan att på ett prestigelöst och engagerat sätt utveckla projektet, genom dess olika etapper, i en fördjupad process med Fyrishov AB.

 • Att få flera nyskapande förslag till utformningen av området i sin helhet och till en ny simhall.
 • Att utse ett vinnande förslag som ska vara ekonomiskt genomförbart och utvecklingsbart i en fortsatt fördjupad process med beställaren.

Fyrishov AB kommer därmed, utan ytterligare annonsering, genom denna tävling handla upp arkitekttjänster för uppdraget att utveckla projektet ”Badutveckling Fyrishov”. I uppdraget ingår även att ta fram underlag till en ny detaljplan för badanläggningen där hela områdets förutsättningar och spännande möjligheter tas till vara.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består dels av att utforma en övergripande gestaltningsidé för anläggningen och dess framtida utveckling ur stadsbyggnadsperspektiv och dels av att utforma och gestalta en ny simhall som ska utöka den befintliga badanläggningen åt nordväst. Konceptet ska stärka och tillföra värden till anläggningen Fyrishov, grönstråket längs Fyrisån, kringliggande stadsdelar och staden som helhet och utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbete.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Den ska vara arrangören tillhanda senast den 15 januari 2020 via Primonas anbudstjänst, Kommers Annons. Det är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan.

I Kommers Annons anges vilka ytterligare formella krav och villkor som gäller för att få delta i tävlingen. Frågor rörande projekttävlingen ställs via Kommers Annons funktion för frågor och svar. Svar och revideringar publiceras endast i Kommers Annons.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2020-01-07
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2020-01-12
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2020-01-15
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: februari 2020
 • Startmöten: februari 2020
 • Inlämning av tävlingsförslag steg1: 2020-03-30
 • Tillkännagivande av juryns beslut steg 1: 2020-04-30
 • Inlämning av tävlingsförslag steg 2: 2020-06-15
 • Tillkännagivande av juryns beslut steg 2: 2020-08-26

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury om nio personer, bestående av representanter från Fyrishov AB och Uppsala kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga. Juryn kommer att biträdas av en tävlingssekreterare utsedd av Sveriges Arkitekter och en tävlingsfunktionär utsedd av Fyrishov AB.

Läs hela inbjudan, PDF