Framtidens servicestation – tävlingsprogram

OKQ8/Q8 inbjuder framtidens arkitekter, dagens arkitektstuderande, i Danmark och Sverige att ge sin vision av framtidens klimatsmarta, serviceinriktade station med en hög arkitektonisk kvalitet.

Vi ska vara klimatneutrala.

Hela världen ställer om till en hållbar framtid. Danmark ska vara fossilfritt 2050 och Sverige 2045. OKQ8/Q8 har som energibolag ett extra stort ansvar i omställningen. Vi arbetar med utmaningen varje dag det ger oss insikter, viktig kunskap och framförallt en avgörande möjlighet att göra skillnad.

OKQ8/Q8 tar sitt ansvar för en hållbar framtid och har bestämt att vara klimatneutrala i egen drift 2030. Inget i OKQ8/Q8s verksamhet ska bidra negativt till världens klimat.

Det är ett tufft mål och handlar om att tänka nytt och stort för att bygga vår del av det hållbara samhället.

När framtiden ritas om vill vi att detta ska synas i morgondagens servicestationer.

OKQ8/Q8 Scandinavia är ett av de största drivmedelsföretagen i Danmark och Sverige.

OKQ8/Q8 byggde Europas första hållbara drivmedelstation i Häggvik, Sverige. Fler har följt i båda länderna. Vår strävan är att underlätta för bilister och folk i rörelse att göra så hållbara val som möjligt. Från drivmedel till mat till biltvättar, bank- och försäkringstjänster, hyrbilar med mera.

Från mack till servicestation.

Bensinmacken manifesterade från början bilismen, en ökad mänsklig rörelsefrihet, storstadens framväxt, industrialiseringen och den välfärd som följde för allt fler.

Men macken var också en viktig samlingspunkt i samhället. Med sina generösa öppettider och växande utbud av tjänster och produkter blev den en ny samlingsplats i byar och städer runt om i Sverige och Danmark. Här träffades kompisarna, bilen tvättades, moppen mekades, här serverades dygnets alla måltider, här samlades traktens hantverkare för morgonmöten över en kopp kaffe och här kunde du köpa en vaniljdoftande Wunderbaum-gran.

Nu är det dags för den gamla bensinmacken att bli en hållbar servicestation. Med service för en ny generations behov och livsstil.

En station för människan i rörelse

OKQ8/Q8 vill erbjuda en inspirerande och hållbar arkitektur samt bidra till levande samhällen och möten för människor i rörelse.

OKQ8/Q8s framtida servicestation ska underlätta mobiliteten i samhället och göra det enklare för människor att färdas genom vardagen. Det handlar självklart om den geografiska mobiliteten, men också om göra världen rikare för dem som är på platsen.

Det kan innebära servera godare och klokare mat och kaffe, smarta hyrbillösningar, hållbara bränslen och laddningar för cykel och bil, klimatsmarta tvättar, utdelning av e-handel, livsmedel på generösa öppettider, lounge-areas, egna bank- och försäkringstjänster. Men det kanske också handlar om annan service som människor i rörelse kommer att behöva i framtiden.

Tävlingen syftar till att visualisera hur morgondagens servicestation kommer att gestalta sig i samhället. Hur ser stationen ut, vad den kan erbjuda och på vilket sätt stationen kan möta både besökares och närboendes behov.

Tävlingsbidragen kommer att bli bärande del av OKQ8/Q8s visionsbok över hur vi som företag vill utvecklas de kommande åren och inspirera medarbetarna i arbetet mot morgondagens servicestation.

Tävlingsuppgiften

De tävlande ska lämna in visioner för den framtida servicestationen för mobilitet som svarar på frågan vad kommer människan i rörelse behöva för service i framtiden och hur kan en sådan station gestalta sig?

Förslagsställaren ska utgå från en idé eller ett antagande om framtiden och de funktioner som servicestationen ska kunna erbjuda till människor i rörelse och på platsen. Utifrån dessa idéer ska förslagsställaren utveckla ett förslag för hur en sådan servicestation ska kunna se gestalta sig.

Den föreslagna byggnaden ska vara hållbar över tid ur alla aspekter, inte minst är det viktigt att den arkitektoniska gestaltningen är så hög att den kommer att ha ett betydande värde över tid. Förslagen kommer att publiceras i en inspirationsbok som ska delas ut till OKQ8/Q8s personal vi ett event i december 2021. Förslagen måste därför vara kommunikativa och tydliga och kunna publiceras i tryckt format i den visionsbok som tävlingen syftar till.

Platsen

Ett stationsläge vid Solvalla har valts ut som plats för tävlingen. Intentionen är att den valda platsen ska fungera som inspiration.

De tävlande kan förhålla sig relativt fritt till platsens specifika förutsättningar, mer använda platsen som ett exempel och utgångspunkt då den har ganska typiska förhållanden för framtidens servicestation.

Typiska förhållanden att ta hänsyn till och inspireras av i tävlingen:

 • 2000 bostäder är planerade i kringliggande områden.
 • I området finns närhet till idrottsanläggningar, handels- och arbetsplatser.
 • Regionalt pendlingstråk för cykel passerar platsen.
 • Stationen ligger inte långt från en större stad.
 • Det finns god tillgång till kollektivtrafik i närheten.
 • Stationen ligger mellan flera olika områden med olika funktioner, bostäder, handel, arbetsplatser.
 • Platsen ligger nära en större trafikled som binder samman central innerstad med en europaväg.

De tävlande behöver inte ta hänsyn till att den valda platsen ligger i närheten av en flygplats och en travbana utan kan bestämma alternativa funktioner för dessa områden.

Övriga förutsättningar

Stationen ska ha ett tydligt visuellt intryck i landskapet och på platsen – som ska kunna fungera på även andra typer av platser.

Stationen ska ge service till stora och mindre fordon vilket innebär att någon typ av fyrhjuliga fordon ska kunna åka igenom och parkera invid stationen. Det kan exempelvis vara påfyllning av olika sorters bränsle, underhåll av fordon osv.

Stationen ska också kunna erbjuda service till personer som kommer gående och cyklande eller på andra typer av mindre fordon.

Det ska kunna vara möjligt och inbjudande att vistas i eller vid stationen, till exempel under tiden ett fordon tankar energi eller underhålls.

Den service som stationen erbjuder ska kunna förändras över tid utan att kräva stora förändringar av själva byggnaden.

Stationen ska vara öppen/tillgänglig under stor del av dygnets alla timmar.

Byggnaden får inte vara högre än 6 meter. Byggnaden ska vara högst 2.000 kvm stor, det är möjligt att dela upp den i flera byggnader. Fri takhöjd under skärmtak ska vara minst 4,7 meter.

Tävlingsregler

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från 2016.

Deltagare

Tävlingen är öppen för samtliga arkitektstuderande i Sverige och Danmark. Deltagare måste vara inskriven på en arkitektskola (arkitektur, landskap, inredning och planering). Deltagarna kan bilda lag med flera deltagare.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslagen kan lämnas in på danska, svenska eller engelska. Juryns utlåtande kommer att skrivas på svenska.

Programhandlingar

 • Situationsplan i dwg-format (vi har den inte ännu)
 • Plankarta och planbeskrivning – används som underlag och bakgrundsmaterial, det är endast begränsningarna i detta program som de tävlande ska förhålla sig till.
 • Bilder från platsen.
 • Back to the Future’ boken med OKQ8/Q8’s historia, som inspiration.

Tävlingsarvode

Den totala prissumman är 175 000 SEK.

1a pris kommer att utgöra minst 100 000 SEK. Resterande summa kommer juryn att fördela på en eller flera pristagare. Inget pris kommer att understiga 25 000 SEK.

Tävlingsarvodet kommer att betalas ut som lön. Arrangören står för de sociala avgifterna men tävlingsvinnare betalar inkomstskatt.

Tidplan för tävlingen

 • Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 20 juni 2021
 • Sista dag för svar i samband med tävlingen: 30 juni 2021
 • Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 12 augusti 2021
 • Tillkännagivande av juryns beslut: December 2021

Tävlingen resultat kommer att tillkännages i samband med OKQ8/Q8s årliga inspirationsdag. Den bok som sammanställs för detta tillfälle kommer att utgöra tävlingsutlåtande.

Frågor och svar

Frågor gällande tävlingen ska skickas in via www.framtidens-servicestation.se eller www.fremtidens-servicestation.dk, där också svaren kommer att publiceras.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 5 personer, dels representanter från OKQ8/Q8 samt en ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter.

 • Thomas Sandell, Arkitekt SAR SIR/MSA, sandellsandberg
 • Maria Sommer, Senior arkitekt, Dorte Mandrup Arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Andrea Haag Director Sustainability & Network OKQ8 Scandinavia
 • Morten Uttrup, Head of Engineering DK, OKQ8 Scandinavia
 • Carl Lewenhaupt, Creative Director

Tävlingssekreterare: arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Espen Bekkebråten.

Tävlingsförslag

Förslagen ska laddas upp på www.framtidens-servicestation.se eller www.fremtidens-servicestation.dk senast kl 18.00 den 12 augusti 2021

1. Förslaget

 • Förslagen ska lämnas i pdf format motsvarande tre planscher i A3 format.
 • De tre planscherna ska finnas i en fil.
 • Planscherna ska tillhandahållas i två versioner:
  • En med hög upplösning möjlig som underlag för publicering i tryckt format (max 100 Mb)
  • En med låg upplösning för publicering på webben och juryns arbete (max 10 Mb)
 • Filerna ska döpas med förslagets motto
 • Samtliga planscher ska vara försedda med förslagets motto i nedre högra hörnet.
 • Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, ska vara rensat på all spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet.

2. Namnsedel

I en separat fil ska förslagets namnsedel laddas ned.

Av namnsedel ska framgå:

 • Förslagets motto
 • Ansvariga förslagsställare (upphovsperson)
 • Eventuella medverkande förslagsställare
 • Kontaktadress till representant för förslaget, Namn, e-mail och telefonnummer
 • Uppgift om vilken skola alla deltagare är inskrivna på

Inlämningskrav

Tävlingsförslag ska redovisa följande:

 • Beskrivning av förslagets vision och utgångspunkter.
 • Beskrivning hur förslagsställaren har utvecklat visionen och utgångspunkterna till färdigt förslag. (text eller bild)
 • Situationsplan skala 1:400 – ändras till 1:500
 • Valfria planer, sektioner och fasader i skala 1:100 ändras till 1:200
 • Minst två ytterligare valfria perspektiv

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till bedömning.

Bedömning

Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen enligt dessa bedömningskriterier:

 • Hur relevant förslaget bedöms vara för ett fortsatt utvecklingsarbetet av framtidens servicestation.
 • Hur väl förslagets gestaltning och uttryck svarar på den vision som förslagsställaren formulerat och programmets utgångspunkter.
 • Hur väl förslagets gestaltning kännetecknas originalitet och självständighet.
 • Hur väl förslagets gestaltning bedöms vara hållbar över tid.
 • Hur kommunikativt förslaget är.

Publicering

Syftet med tävlingen är att förslagen ska bli underlag till en inspirationsbok där förslagen kommer att publiceras.

Resultatet av tävlingen kommer även att publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se.

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.

Annan användning av förslagen kan inte göras utan överenskommelse med förslagsställaren.

Returnering av förslaget

Förslagen kommer inte att returneras.

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Även juryn har granskat och godkänt programmet.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag