Framtidens servicestation

Det fanns mycket att lära från alla förslag i tävlingen och juryn har därför skrivit individuella kommentarer till samtliga förslag. Vi har hittat en idé eller en tanke in nästan alla förslag som man kan fundera vidare på – tävlingen handlar ju om att tänka nytt.

1:a pris belönas med 100 000 kronor

Pauserummet i skoven

Förslagsställare: Johannes Lassen Platz och Martin A. Viggo Meincke, Det Kongelige Akademi – Arkitektur

Förslaget är på en gång poetiskt, inkännande och realistiskt.
Idén i detta förslag bygger att tillvarata på tiden. Den tid som det tar att ladda en elbil ska ses som en resurs och inte som ett slöseri. Jury tror verkligen att detta är ett tankesätt som är möjligt att använda för framtidens servicestation. När vi väntar kan vi ta den paus som vi så väl behöver. Tidens gång präglar också förslaget på andra sätt. Årstiderna tillåts prägla platsen och de fina illustrationerna visar hur naturen runt stationen förändas över tid. Skogen kanske inte finns där från början men naturen tillåts växa och med åren att addera kvaliteter till stationen. Det kan till och med vara ett sätt att tänka kring existerande stationer – det är ju inte alltid möjligt att bygga nytt utan vi måste använda de resurser som vi redan har och ett sätt är att utveckla miljön kring stationerna.

Förslaget innehåller dessutom intressanta resonemang kring vilka behov som servicestationen svara på, bland annat idéer om samåkning eller bilpooler, och hur stationen ska serva proffsanvändarna, dvs lastbilschaufförerna.
Själva byggnaden, eller byggnadskropparna som ligger under ett gemensamt tak, gör inte så mycket väsen av sig och består av en enkel träkonstruktion med väggar omväxlande av glas eller trä, bara precis det som behövs. Det är enkelt att förstå att den kan byggas i olika storlekar med olika funktioner beroende på plats och behov. I all sin enkelhet är det ett vackert koncept. Den passar både innesluten i skogen och i en stadsmiljö innan växtligheten har omslutit den.

2:a pris belönas med 50 000 kronor

Park i balans

Förslagsställare: Oskar Stare och Julius Andersson, Chalmers tekniska högskola

Denna servicestation är uppbyggd av flera likadana enheter, eller byggnader, som kan fyllas med alla möjliga olika automatiserade funktioner, som självservicebutiker och mötesrum. Den är flexibel och utvecklingsbar och juryn kan se den i alla möjliga olika storlekar, med alla möjliga olika innehåll i de små byggnaderna. Inne i en stad kanske det bara är några få enheter men ute vid en motorväg med många fler. De olika enheterna kan över tid byta innehåll och funktion. Men det är inte bara i de små byggnaderna som rum skapas, rummen mellan dem är minst lika viktiga, under det sammanhållande taket kan man röra sig i en miljö som kan upplevas trygg och vacker. Att lägga funktioner på taket, som i huvudsak är rekreativa, ger ett högt markutnyttjande och kan attrahera många till att besöka servicestationen. I förslaget tillförs skärmtaket, ett typiskt stationselement, nya funktioner vilket både ger anvisning om framtiden samtidigt som det refererar till historien. Att taket är grönt bidrar dessutom till att ta upp koldioxid och regnvatten.

3:e pris belönas med 25 000 kronor

OK i stay

Förslagsställare: Henrik Wangsten, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Förslagsställaren leker med OKQ8s logga – inte för att den nödvändigtvis ska ändras – men för att illustrera en tanke om cirkuläritet som är genomgående för förslaget. Idén är väl genomförd – Oet symboliserar Oasen, som är engergigivaren på vägen både för människa och fordon. Längst in finns till och med en källa där man kan fylla sin vattenflaska. Materialet är genomgående trä och den är tänkt att stå i en skog. Den kanske inte passar för alla platser och den fasta formen kanske gör den svår att bygga större eller mindre. Men det finns en miljö och stämning i den här byggnaden som genomgående är byggd av trä som nog uppfyller förslagsställarens mål att skapa en lugn och rogivande miljö.

Övriga förslag

Juryn är mycket glad över alla de idéer som förslagen innehåller. Det finns i varje förslag något som väcker tankar eller inspirerar, det är precis detta som tävlingen syftade till. Juryarbetet har blivit en upptäcktsresa och förslagen underlag till många intressanta diskussioner – vi hoppas att tävlingen även fortsättningsvis ska ge inspiration till fortsatta samtal om framtidens servicestation.

Future nature

Förslagsställare: Anton Persson, Chalmers tekniska högskola

Skärmtaken inspirerade av träd med sina solceller är idén med detta förslag och ger förslaget dess karaktär. Man prövar också idén med att utforma själva stationsbyggnaden som ett typiskt bostadshus. Juryn är osäker på varför man försöker få en servicestation att se ut något det inte är?

OKQ8 Bromma +

Förslagsställare: Edvin Eriksson, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Förslagsställaren har valt att utforma sitt förslag för en nära framtid – utan flygande bilar men med enbart förnyelsebara bränslen. Unikt för detta förslag är att man utvecklar en app som visar om det finns lediga laddningsstationer eller fordon till uthyrning.

Valven som används genomgående ger mycket karaktär till byggnaden, men för att den ska tåla att upprepas på många platser krävs en oerhörd precision i utformningen.

En ladestation för mennesker

Förslagsställare: Frederik Bjerg Madsen och Oliver Arndal Jensen, Arkitektskolen Aarhus

Det finns några idéer i detta förslag som man skulle kunna göra mer av. Vattenhålet i mitten av byggnaden som samlar takvattnet och bilbanan för barnen. Juryn förstår idén med den runda byggnaden som ett slags eget universum, men det är också tydligt att det är svårt att praktiskt lösa alla funktioner. En traditionell station har sina koder och tecken som hjälper besökaren att hitta. Kan man uppnå det i en rund likformig byggnad?

En robust flexibilitet

Förslagsställare: Jesper Evertsson, Erik Hellström och Adam Söderblom, Chalmers Arkitektur

Förslaget har ett vackert skärmtak och byggnaden är skickligt genomarbetad. Själva idén bygger på att den kan göras i flera olika storlekar och anpassas beroende på vilka funktioner man behöver. Det är en klok tanke att utgå från, men man kan fundera över takets funktionalitet i en så öppen struktur.

Trä, ett möte mellan historia och framtid

Förslagsställare: Jim Andersson, Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitektur

Kan man ha loppis på en servicestation?! Ja varför inte? Förslagsställaren tar fasta på att vi alltid kommer att ha behov av att träffas – man hängde på stationen för och kunde träffa en kompis – varför ska man inte kunna göra det i framtiden också. Eller varför inte äta något gott eller ta med datorn om hemmakontoret blir för trist.

Förslagsställaren jobbar genomgående med trä på ett rationellt och beprövat sätt som gör att byggnaden både kan bli större och mindre beroende på behov och har till och med tänkt igenom hur man kan sätta upp skylten.

Goodenough park

Förslagsställare: Joel Stadius och Lars Sundqvist, Kungliga Tekniska Högskolan

Här har man verkligen valt att arbeta med en vision – den mångfunktionella parken på taket. Det är ett intressant koncept förslagsställaren har arbetat med och de har uttalade förebilder som inspiration. Men lika mycket energi har inte lagts på de miljöer som skapas under parken, själva huvudfunktionen är sekundär.

Vernakulaer akvaedukt

Förslagsställare: Anders Normann, Det Kongelige Akademi – Arkitektur

Idén här är att använda tekniken – både när det gäller innehåll och uttryck. Det är stramt och enkelt på ett sätt som kan bli vackert. Det är dock svårt att förstå om det finns några ytterligare dimensioner i förslaget – också förklaringarna är sparsmakade.

OKQ8+

Förslagsställare: Ludvig Sundberg och Gustav Carlson, Lunds Tekniska Högskola

Idén bygger på en modul som är ett skärmtak på en pelare som kan kombineras på alla möjliga olika sätt beroende på platsen och vilka funktioner man behöver, både rationellt och praktisk. Nattbilden ovanifrån är fantastisk och man anar festen som pågår under ljusslingorna på taket.

En mack med framtidstankar

Förslagsställare: Simon Stråle, Arkitektprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola

Skärmtaket blir som tänkt en signal för passerande bilister. Det är stort och generöst inne i byggnaden – kanske kunde man utnyttja ytorna bättre? Det är också hållbart att inte bygga mer än man behöver.

Framtiden är rund

Förslagsställare: Axel Sonesson, Lunds tekniska högskola

Förslaget är fräckt och modigt och lite knasigt i sin utformning. Juryn skulle ha behövt en bättre argumentation för att låta sig övertygas om att plast verkligen går att använda på det här sättet.