Framtidens servicestation – juryns utlåtande

Vi ska vara klimatneutrala. Hela världen ställer om till en hållbar framtid. Danmark ska vara fossilfritt 2050 och Sverige 2045. OKQ8/Q8 har som energibolag ett extra stort ansvar i omställningen som ett av de största drivmedelsföretagen i Danmark och Sverige. Vi arbetar med utmaningen varje dag vilket ger oss insikter, viktig kunskap och framförallt en avgörande möjlighet att göra skillnad.

OKQ8/Q8 tar sitt ansvar för en hållbar framtid och har bestämt att vara klimatneutrala i egen drift 2030. Inget i OKQ8/Q8s verksamhet ska bidra negativt till världens klimat. Det är ett tufft mål och handlar om att tänka nytt och stort för att bygga vår del av det hållbara samhället.

Om tävlingen

När framtiden ritas om vill vi att detta ska synas i morgondagens servicestationer. OKQ8 bjöd sommaren 2021 in arkitektstudenter från Danmark och Sverige till en tävling om framtidens servicestation. Studenternas uppgift var att ge sin vision av framtidens klimatsmarta, serviceinriktade station med en hög arkitektonisk kvalitet. Deltagare kunde vara arkitektstudenter som läser landskap, arkitektur, inredningsarkitektur eller planering. Deltagarna kunde också bilda lag med flera deltagare.
13 intressanta förslag lämnades in vid tävlingens utgång den 12 augusti 2021 som samtliga godkändes av juryn.

Bakgrund

Bensinmacken manifesterade från början bilismen, en ökad mänsklig rörelsefrihet, storstadens framväxt, industrialiseringen och den välfärd som följde för allt fler. Men macken var också en viktig samlingspunkt i samhället. Med sina generösa öppettider och växande utbud av tjänster och produkter blev den en ny samlingsplats i byar och städer runt om i Sverige och Danmark. Här träffades kompisarna, bilen tvättades, moppen mekades, här serverades dygnets alla måltider, här samlades traktens hantverkare för morgonmöten över en kopp kaffe och här kunde du köpa en vaniljdoftande Wunderbaum-gran. Sedan dess har utvecklingen fortsatt. OKQ8/Q8 byggde Europas första hållbara drivmedelstation i Häggvik, Sverige 2012. Fler har följt i båda länderna. Vår strävan är att underlätta för bilister och folk i rörelse att göra så hållbara val som möjligt. Från drivmedel till mat och biltvättar, bank- och försäkringstjänster, hyrbilar med mera.

Framtiden

Nu är det dags för den gamla bensinmacken att bli en hållbar servicestation. Med service för en ny generations behov och livsstil.

I framtiden vill OKQ8/Q8 erbjuda en inspirerande och hållbar arkitektur samt bidra till levande samhällen och möten för människor i rörelse
OKQ8/Q8s framtida servicestation ska underlätta mobiliteten i samhället och göra det enklare för människor att färdas genom vardagen. Det handlar självklart om den geografiska mobiliteten, men också om göra världen rikare för dem som är på platsen.

Det kan innebära servera godare och klokare mat och kaffe, smarta hyrbillösningar, hållbara bränslen och laddningar för cykel och bil, klimatsmarta tvättar, utdelning av e-handel, livsmedel på generösa öppettider, lounge-areas, egna bank- och försäkringstjänster. Men det kanske också handlar om annan service som människor i rörelse kommer att behöva i framtiden.

Tävlingsuppgiften

I tävlingen ombads studenterna att visualisera hur morgondagens servicestation kan komma att gestalta sig i samhället. Hur ser stationen ut, vad den kan erbjuda och på vilket sätt stationen kan möta både besökares och närboendes behov?
De tävlande har lämnat in visioner för den framtida servicestationen för mobilitet som svarar på frågan vad kommer människan i rörelse behöva för service i framtiden och hur kan en sådan station gestalta sig?
I tävlingsuppgiften skulle förslagsställarna utgå från en idé eller ett antagande om framtiden och de funktioner som servicestationen ska kunna erbjuda till människor i rörelse och på platsen. Utifrån dessa idéer skulle förslagsställaren utveckla ett förslag för hur en sådan servicestation ska kunna se gestalta sig.

Programmet formulerade önskemålen för den framtida servicestationen så här:

 • Den föreslagna byggnaden ska vara hållbar över tid ur alla aspekter, inte minst var det viktigt att den arkitektoniska gestaltningen är så hög att den kommer att ha ett betydande värde över tid.
 • Stationen ska kunna ge service till stora och mindre fordon vilket innebär att någon typ av fyrhjuliga fordon ska kunna åka igenom och parkera invid stationen. Det kan exempelvis vara påfyllning av olika sorters bränsle eller laddning, underhåll av fordon osv.
 • Stationen ska också kunna erbjuda service till personer som kommer gående och cyklande eller på andra typer av mindre fordon. Det ska kunna vara möjligt och inbjudande att vistas i eller vid stationen, till exempel under tiden ett fordon tankar energi eller underhålls.
 • Den service som stationen erbjuder ska kunna förändras över tid utan att kräva stora förändringar av själva byggnaden. Stationen ska vara öppen/tillgänglig under stor del av dygnets alla timmar.

Platsen

Ett stationsläge vid Solvalla har valdes ut som plats för tävlingen. Platsen är ett typiskt läge för en framtida servicestation med närhet till existerande och framtida bostadsområden, närhet till idrottsanläggningar, handels- och arbetsplatser, regionala cykelstråk som passerar och god tillgång till kollektivtrafik och en större trafikled som binder samma en central innerstad med en europaväg.

Intentionen var att den valda platsen skulle fungera som inspiration och de tävlande kunde förhålla sig relativt fritt till den och den föreslagna stationen skulle som princip också kunna fungera på andra platser.

I tävlingsprogrammet önskade man att den föreslagna servicestationen ska utformas så att den ger ett tydligt visuellt intryck i landskapet.

Jury

Tävlingsförslaget har bedömts av en jury bestående av 5 personer, dels representanter från OKQ8/Q8 samt en ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter. Juryn bestod av:

 • Andrea Haag Director Sustainability & Network OKQ8 Scandinavia
 • Morten Uttrup, Head of Engineering DK, OKQ8 Scandinavia
 • Carl Lewenhaupt, Creative Director
 • Thomas Sandell, Arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA, sandellsandberg
 • Maria Sommer, Senior arkitekt, Dorte Mandrup Arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Tävlingssekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter
 • Tävlingsfunktionär var Espen Bekkebråten, Two Fat Boys.

Bedömningskriterier

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen enligt bedömningskriterierna i programmet:

 • Hur relevant förslaget bedöms vara för ett fortsatt utvecklingsarbetet av framtidens servicestation.
 • Hur väl förslagets gestaltning och uttryck svarar på den vision som förslagsställaren formulerat och programmets utgångspunkter.
 • Hur väl förslagets gestaltning kännetecknas originalitet och självständighet.
 • Hur väl förslagets gestaltning bedöms vara hållbar över tid.
 • Hur kommunikativt förslaget är.
  Den totala prissumman var 175 000 SEK och 1a pris skulle att utgöra minst 100 000 SEK.

Juryns generella ställningstaganden

Juryn är mycket glad över alla de idéer som förslagen innehåller. Det finns i varje förslag något som väcker tankar eller inspirerar, det är precis detta som tävlingen syftade till. Juryarbetet har blivit en upptäcktsresa och förslagen underlag till många intressanta diskussioner – vi hoppas att tävlingen även fortsättningsvis ska ge inspiration till fortsatta samtal om framtidens servicestation.

Juryn ser också att det är med stort allvar som förslagsställarna har tagit sig an uppgiften.

Det är inte en utopisk framtid som förslagsställarna ritar sina förslag för, utan en framtid där vi adresserar de utmaningar som vi ser just nu. Många förslag bygger också på en stor omsorg om människans behov i en miljö vars utgångspunkt bygger på att ge teknisk service och energi.

Hållbarhet är en aktuell fråga – inte bara den ekologiska – många förslag innehåller funderingar och lösningar på vilket sätt en servicestation också kan bidra till den sociala hållbarheten – som en plats för möten, vila och rekreation. Inte minst frågan om att kunna svara på behovet av rörelse under tiden man väntar på att ladda eller få service på sitt fordon adresseras. – Det är inte bara fordonet som kan laddas på en servicestation också människa kan få ny energi och inspiration.

Det finns en tydlig grön tråd genom alla förslagen. Trä är ett material som många av förslagsställare arbetar med även om det också finns ett som byggs av återvunnen plast. Särskilt i de vinnande förslagen är naturen en genomgående utgångspunkt.

Flera förslag har konsekvent prövat en idé, men kanske inte fått med sig alla detaljer, det kan man göra i den här typen av tävling som gör det möjligt att utforska en tanke. Kanske förslagsställaren själv förstått att idén inte fungerar hela vägen. Det spelar inte så stor roll, det har varit intressant att följa de processer som beskriv i förslagen.

Man tycks inte heller tro att tekniken i sig själv är lösningen, även om stationerna ska kunna tillhandahålla energi och service till alla möjliga nya tekniska lösningar. Det är människans behov som står i centrum för de flesta förslagen, naturen och den omkringliggande miljön får också spela en viktig roll. Det är något som är viktigt att ta med sig i det fortsatta arbetet med att utforma framtidens servicestation.

Flera av förslagen behandlar liknande idéer till exempel att också människan ska tankas på energi, nya sociala funktioner i och omkring stationen eller en vilja att bygga ekologiskt hållbart. Men avgörande för juryns val av pristagare är att dessa idéer också omsatts till miljö och byggnader som också har en form och gestaltning som vi bedömer kan hålla över tiden. Att framtidens servicestationer av framtida generationer kommer att K-märkas.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag