Dagordning och handlingar 2022

I föredragningslistan nedan kan du se alla beslutsunderlag för stämman den 19–20 november 2022.
Alla handlingar kommer att publiceras den 21 oktober.

Välkomna

1. Mötets öppnande

1.1 Val av sekreterare samt justerare tillika rösträknare
1.2 Stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
1.3 Fastställande av mötesregler
1.4 Föredragningslista

2. Årsredovisningar 2020–2021
Avser förbundet, ArkitektService och Arkitektur Förlag AB

2.1 Årsredovisningar 2020 och 2021
2.2 Revisionsberättelser
2.3 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

3. Verksamhetsrapport 2020–2021

3.1 Rapport 2012–2021
3.2 Verksamhetsrevisorernas rapport

4. Verksamhetsprogram för Sveriges Arkitekter

4.1 Fastställande av verksamhetsprogram

5. Förändring stadgar

5.1 Sveriges Arkitekters stadga förändras avseende verksamhetsperioder.
5.2 Förändring normalförslag stadga lokalförening – anpassning till Sveriges Arkitekters stadga samt tydliggörande årsmöten osv.
5.3 Förändring stadga Sveriges Arkitekter Studenterna – anpassning till Sveriges Arkitekters stadga samt tydliggörande årsmöten osv

6. Instruktioner

6.1 Fastställande av instruktioner för etisk nämnd, invalsnämnd, tävlingsnämnd och valberedning.
6.2 Fastställande ny instruktion för verksamhetsrevisorer.

7. Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter

7.1 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för Sveriges Arkitekter.
7.2 Rekommendation avgifter företagarservice.
7.3 Ersättning förtroendevalda.

8. Motioner

8.1 Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttranden över dessa.

9. Anslutning till andra organisationer

9.1 Beslut

10. Val

10.1 Val av ordförande stämma samt förste och andra vice ordförande stämman.
10.2 Val av revisorer.
10.3 Val av ordförande och vice ordförande.
10.4 Val av övriga ledamöter i styrelsen.
10.5 Val av etisk nämnd.
10.6 Val av invalsnämnd.
10.7 Val av tävlingsnämnd.
10.8 Val av valberedning.

11. Mötets avslutande