Motioner Sveriges Arkitekters stämma 2022

Styrelsen vill tacka för alla inkomna motioner som visar på ett stort engagemang för Sveriges Arkitekters verksamhet. Här kan du läsa alla inkomna motioner och styrelsens svar på dem.

Motionstiden gick ut den 7 oktober och då hade 23 motioner inkommit. Styrelsen har behandlat samtliga motioner och styrelsens förslag till beslut finns för varje motion. Stämmans ordföranden kommer att föreslå om någon eller några motioner ska behandlas under annan punkt på föredragningslistan.

Hur styrelsen har svarat på motionerna

Styrelsen förslår bifall på motioner som stämmer med föreslagna prioriteringar eller som Sveriges Arkitekter har rådighet över.

Styrelsen föreslår avslag om styrelsen inte håller med motionären. Ett förslag om avslag till en motion kan även ske om styrelsen visserligen håller med om motionens intentioner men att styrelsen bedömer att det finns bättre sätt att åstadkomma det motionen syftar till.

Styrelsen kan också föreslå ett motförslag – i vanliga fall när styrelsen bedömer att en fråga behöver utredas eller konsekvensbedömas innan slutligt beslut kan tas.

Samtliga motioner