Stämma 2022

Valberedningens förslag till styrelse

Presentation av valberedningens förslag till val styrelse för Sveriges Arkitekter på stämman 2022.

Ordförande

Emina Kovacic

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ordförande i Sveriges Arkitekter. Foto: Jonas Malmström.

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och är stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Karlshamns kommun. Född 1970. (omval)

Som stadsarkitekt ser jag mig själv främst som en demokratisk länk mellan kommuninvånare och beslutsfattare. Någon som genom medborgardialog, transparens och tydligt underifrånperspektiv begripliggör komplicerade samhällsbyggnadsprocesser och förmedlar vikten av god gestaltad livsmiljö där arkitektur och landskapsplanering ses som identitetsskapande element på både individ- och samhällsnivå.

Jag älskar att verka i olika skalor och hämtar kraft genom oväntade samarbeten i skärningspunkten mellan arkitektur, landskap, konst, kulturmiljö, inredning, medborgardialog och sociala frågor.

Som ordförande i styrelsen vill jag lyfta även små och medelstora kommuners fördelar, möjligheter och utmaningar för att sedan sätta in dessa i en större kontext.

I dagens hårda debattklimat framstår arkitekten ibland som ensamansvarig när ett projekt inte går enligt plan och verkligheten inte motsvarar visionen när det i själva verket är många parter och yrkeskategorier som är inblandade i alla beslut. Jag anser att vi måste bli bättre på att våga säga ifrån och ha en tydlig röst när vi ser sådana tendenser i samband med olika projekt. Att även fortsättningsvis vässa våra kunskaper i hållbarhet, återbruk, gestaltning och projektledning i syfte att ta den ledande rollen i klimatomställningsarbetet ser jag som nödvändigt.

I dessa speciella tider måste vi hitta vägar att överbrygga svårigheter och hjälpa medlemmar att utvecklas för nya roller. Kompetenshöjande utbildningsinsatser som riktar sig till olika yrkeskategorier, tvärsektoriella samarbeten, forskning, utveckling och fortsatt profilering av våra högskoleutbildningar ser jag som ett viktigt grepp när vi ska möta kommande utmaningar, behålla ambitiösa medarbetare, lärare, forskare och studenter samt locka nya.

Jag vill fortsätta att verka för ökad stolthet inom kåren och en helhetssyn där vikten av väl genomtänkt landskapsplanering och inredningsarkitektur ges lika mycket utrymme och betydelse som god arkitektur och planering.
Föregående mandatperiod var min första i styrelsen för Sveriges Arkitekter. Till följd av pandemi och situationen i omvärlden var vi tvungna att fatta en del tuffa men nödvändiga beslut som tydliggjort vår riktning. Framöver ser jag fram emot att se kulturmiljörådets arbete (likt Hållbarhetsrådets och Arkitekt(HEN)s) implementeras brett inom vår demokratiorganisation och bland våra medlemmar.

Erfarenheter av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen

  • Ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur.
  • Bloggare för Sveriges Arkitekter.
  • Styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola.
  • Ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd.
  • Ledamot i Blekinge läns Kommission för jämlik hälsa.
  • Särskilt ledamot i Mark- och miljödomstolen i Växjö.

1e vice ordförande

Björn Ekelund

Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm.
Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA.

Arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm. Född 1975. Invald i styrelsen 2019. (nyval)

Jag arbetar som kreativ ledare och uppdragsansvarig stadsbyggnadsarkitekt på Warm in the Winter i Stockholm, jag har ett lektorat i arkitektur vid LTU sedan elva år tillbaka samt är VD för det nybildade Arkitekturinstitutet som bedriver tillämpad arkitekturforskning.

Min bakgrund som redaktör för tidskriften PLAN, min akademiska anställning samt min historia av att vara både arbetstagare och arbetsgivare gör att jag brinner för flera av de bransch- och påverkansfrågor som finns på Sveriges Arkitekters agenda. Det allra viktigaste för mig handlar dock om hur vi möjliggör en omställning till ett hållbart samhälle och att vi säkerställer att det är arkitekter som är ledande i den omställningen.

2e vice ordförande

Anna Leonsson

Anna Leonsson.

Arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund. Född 1971.
Invald i styrelsen 2019, 2e vice ordförande 2021. (omval)

Jag arbetar som uppdragsansvarig arkitekt på Sweco Architects i Östersund. Bidrar med lantis-perspektiv och facklig erfarenhet i Sveriges Arkitekters styrelse. Engagerar mig för att vi skall vara starka tillsammans.

Övriga medlemmar i styrelsen

Per Bornstein

Per Bornstein. Foto: Självporträtt.

Arkitekt SAR/MSA, driver Bornstein Arkitektur och Media AB, Göteborg. Född 1965. Invald i styrelsen 2020. (omval)

Jag är arkitekt med egen verksamhet i Göteborg. Jag vill veta hur framtidens hållbara arkitektur ska gestaltas och bevakar samtidigt arkitekturfrågor som rör västra Sverige.

Som egenföretagare är jag intresserad av hur Sveriges Arkitekter hanterar dessa frågor och genom mitt tidigare engagemang i tidskriften Arkitektur har han ett särskilt intresse för utgivningen av tidskrifter och böcker.

Mårten Claesson

Mårten Claesson.

Arkitekt SAR/MSA, arkitekt SIR/MSA, Claesson, Koivisto, Rune Arkitektkontor AB, Stockholm. Född 1970. (nyval)

Jag arbetar sedan 28 år på Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor, det kontor jag startade direkt efter examen tillsammans med mina klasskamrater Eero Koivisto och Ola Rune. Vår idé är inte att vara störst, men att arbeta med allt från smått till stort och utan geografisk begränsning. I huvudsak ritar vi hus men har varit, och är, också aktiva som formgivare.

Arkitektens roll i Sverige är svag jämfört med nästan alla andra jämförbara länder. Hur kan det komma sig att vår kunskap ofta inte värdesätts; ibland till och med hånas? Detta vill jag gärna bidra till att rätta till.

Valter Fredström

Valter Fredström. Foto: Richard Svendeborn.

Arkitektstudent, Umeå Arkitekthögkola, Umeå. Född 1996. (nyval)

Jag läser just nu tredje året av byggnadsarkitektprogrammet på Umeå Arkitekthögskola. Som student befinner jag mig på ett visst avstånd från branschen, ett avstånd som jag tillsammans med Sveriges Arkitekter Studenterna och andra på UMA jobbar för att överbrygga. Samtidigt är det ett bekvämt avstånd då jag som student på ett kanske mer obehindrat sätt får intressera mig för arkitektur på en teoretisk och experimentell nivå. Jag tror därför att det skulle vara intressant att parallellt med studierna få en inblick i branschen och det fackliga, och kanske kan jag tillföra nyttiga perspektiv som blivande arkitekt, genom utbildningen och vägen ut i arbetslivet.

Anna Krook

Anna Krook. Foto: Aksel Alvarez Jurgueson.

Landskapsarkitekt MSA, projektledare och strateg på White Arkitekter i Malmö. Född 1981. (nyval)

Jag är utbildad landskapsarkitekt med examina i statsvetenskap och genusvetenskap. För mig är arkitekturen alltid politisk, och ett viktigt redskap för att bidra till ett mer rättvist samhälle. Ju fler perspektiv som tillsammans kan bidra, desto större chans att vi kan sortera i de komplexa utmaningarna!
I mitt arbete är organisation, fysisk miljö och arbetsmetodik lika viktiga pusselbitar. Som projektledare arbetar jag därför ofta tätt tillsammans med beställare, som rådgivare eller som processtöd, för att få till den interna kunskapsutveckling som behövs för långsiktiga förändringar.

Sveriges Arkitekter har ett viktigt uppdrag i att forma villkoren för vårt arbete, våra framtida yrkesroller och en bransch som bättre kan ta ansvar för vår värld och alla oss som lever här. Genom styrelseuppdraget hoppas jag kunna bidra till ett brett samtal om vilken roll arkitekturen kan ta framöver, och hur vi som bransch kan ställa om.

My Lekberg Hellström

My Lekberg Hellström. Foto: Ulf Celander.

Landskapsarkitekt LAR/MSA, 02landskap, Göteborg, Född 1967. (nyval)

Jag är landskapsarkitekt och arbetar på 02landskap i Göteborg, som jag grundade tillsammans med Sabina Richter och Ulrika Gunnman för tjugo år sedan.

Jag har varit medlem i många år nu, så det kan vara dags att ta ansvar. Jag tror att jag kan bidra till styrelsearbetet med min erfarenhet som privatpraktiserande konsult, engagerad gestaltare och göteborgare.

Maja Olsson

Maja Olsson. Foto: Oscar Asplind.

Arkitekt MSA, Lendager group. Född 1992. (nyval)

Jag har en master i arkitektur och har studerat på Chalmers, KADK och Copenhagen Business School. Efter en tid som forskningsassistent är jag nu anställd hos Lendager, där jag arbetar med strategi för cirkulärt byggande. Under min studietid var jag aktiv inom Sveriges Arkitekter, både i studentverksamheten och i styrelsen, eftersom jag är intresserad av vad som skapar bra förutsättningar för arkitektur, både under utbildningen, på arbetsplatsen och i projekt. Utöver den slags frågor tycker jag att Sveriges Arkitekter har en viktig roll i den stora uppgiften att forma om branschen till att bättre gå i linje med våra klimatmål, och jag är väldigt motiverad att engagera mig i det arbetet.

Ylva Åborg

Ylva Åborg. Foto: Freddy Billqvist.

Arkitekt SAR/MSA, Fojab, Stockholm. Född 1979. (nyval)

Jag är arkitekt och kontorschef på FOJAB i Stockholm. Jag tror att arkitekturens kvalitet är beroende av arkitekternas roll i samhället, våra förutsättningar och arbetsförhållanden. För att förflytta våra positioner behöver vi arbeta tillsammans.

Jag vill bidra till att stärka arkitekternas roll och arbeta för att vi gemensamt ska ta ledning i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Sedan tycker jag att det är väldigt roligt och utvecklande att arbeta fackligt.

Petter Lindencrona

Petter Lindencrona. Foto: Privat.

Planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholms stad. Född 1972. (Nyval)

Jag är 49 år gammal, har tre barn, fru och bor i Stockholm. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har varit min arbetsgivare sedan 2017 och jag arbetar nu som Områdesstrateg i Västra söderort. Nomineringen till styrelsen gläder mig mycket och jag ser fram emot ett bredare engagemang inom arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Jag är intresserad av den offentliga stadsbyggnadsdiskussionen och som planarkitekt FPR/MSA hoppas jag kunna representera yrkesgruppen väl, bland annat genom att lyfta fram stadsbyggnad som ett eget kompetensområde med stor påverkan på människors vardagsliv.