VERKSAMHET FÖRSTA HALVÅRET 2023

Akademin för Landskapsarkitektur – våren 2023

Akademins arbete har fortgått under våren 2023. Här kan du se vad vi har arbetat med under perioden och vad som händer framöver.

IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering: IFLA World Congress, i Stockholm och Nairobi.

Temat för kongressen, Emergent Interaction, är en uppmaning till agerande: För att möta en framtid där många livsmiljöer i allt högre grad präglas av klimatförändringar, med social ojämlikhet och förlust av biologisk mångfald som följd, vill vi stärka branschens samlade kompetens och potential att bidra i utformningen av fler och modigare lösningar.

När IFLA World Congress går av stapeln i Sverige för första gången på över 70 år är det en sällsynt möjlighet och en unik plattform för gränsöverskridande samverkan.

Välkommen till tre dagars inspiration, föreläsningar, samtal, nya möten, sociala aktiviteter samt studie- och platsbesök!

Unikt samarbete

Bakom årets IFLA-kongress står Sveriges Arkitekter i ett unikt samarbete med Architectural Association of Kenya (AAK). Det är första gången kongressen genomförs fysiskt på två kontinenter parallellt, samtidigt som möjligheten finns att delta digitalt. Delar av programmet är gemensamt och delas genom streaming, medan andra delar kommer att vara platsspecifika. På så sätt utmanar vi mer traditionella format och kan inspirera nya sätt att samarbeta över gränser och vidga perspektiv.

Höjdpunkter

Vi vill lära oss- och inspireras av personer som har satt avtryck och förändrat processer och idétänkande kring stadsutveckling och landskapsarkitektur. Därför har vi bjudit in en unik blandning av kompetenser, processledare, aktivister och förespråkare inom landskapsarkitektur och stadsbyggnad som på olika sätt utmanar vårt sätt att tänka och verka.

Med namn som Eva Pfannes (OOZE) och Martí Franch (EMF Landscape Architecture) vill vi utmana processer och samspel mellan kultur och ekologi i stadsutveckling. Tillsammans med Kounkuey Design Initiative (KDI) får vi perspektiv kring gräsrotsinitiativ och deltagandeprocesser. Dessutom bjuder kongressen på unika möten mellan bland annat den Östafrikanska och den nordiska landskapsarkitekturen genom Jens Linnet (BOGL) och Hitesh Mehta (Kenya) som ger oss perspektiv kring vårt lokala kulturarv.

Samla kåren – öka kunskapen

Kongressen är ett steg mot att samla kåren och öka kunskapen kring, och möjligheten för landskapsarkitekter att arbeta mot de Globala hållbarhetsmålen där UN-Habitat kommer att beskriva sitt perspektiv kring hur kåren kan arbeta mot dessa. Med inbjudna politiker och beslutsfattare vill vi nå ut brett och skapa förändring. Desto fler vi blir, desto större påverkan kan vi göra.

Förutom föreläsningar inkluderar kongressen parallella sessioner med presentationer och workshops från forskare och praktik runt om i världen där över 380 förslag har lämnats in och granskas just nu. Kopplat till kongressen planeras även en rad studieresor kring olika teman, och olika sociala event så som kontorsbesök med after work och en stor hejdundrande fest, såklart med Sverige-Kenya tema.

Signa upp dig till IFLAS nyhetsbrev längst ner på www.ifla2023.com för att få kontinuerlig information!

Varför ska du delta?

Kongressen vänder sig till landskapsarkitekter, stadsplanerare och närliggande professioner (arkitekter, ingenjörer, designers med flera) och vi förväntar oss mellan 500–1000 deltagare till Stockholm varav en majoritet från Norden, men också̊ många internationella gäster.

Kongressen erbjuder en unik plattform för gränsöverskridande samverkan och är ett sätt att bidra till, och samtidigt öka, kunskap och kompetens inom några av de viktigaste och mest akuta frågorna för branschen. Ambitionen med kongressen är att stärka yrkeskårens samlade kompetens och potential att bidra i utformningen av fler och modigare lösningar som kan hjälpa mota klimatkrisen och dess negativa följdverkan på natur och livsmiljöer. Det ger även en möjlighet till exponering, samarbete och nätverkande på en nationell och internationell arena där vi tillsammans kan göra skillnad.

Registrera ditt deltagande nu. Early Bird-pris gäller nu fram till den 14 juli.
Grupprabatter erbjuds från köp av 10+ biljetter via info@ifla2023.com.

Det finns även fortfarande möjlighet att bli partner till kongressen.

Förseminarium

  • Tengbom Arkitekter: ”Landskapsrummet – en Utopi?” se i efterhand h
  • Nyréns: ”Naturmagi, platsen och det kollektiva minnet – besjälade landskap i utveckling”. 7e juni. Anmäl dig här. Begränsat antal platser.
  • White – förseminarium augusti – mer info kommer
  • Afry – förseminarium 7 september – mer info kommer
  • LANDSKAB – artikel om initiativet och IFLA:s historiska betydelse i Sverige publiceras i majnumret.

Kulturmiljörådets handlingsplan

Agera är en handlingsplan för Sveriges Arkitekters arbete med kulturmiljö som en avgörande faktor i omställningen till ett hållbart samhälle. Den har tagits fram av förbundets kulturmiljöråd 2021–23.

Tillsammans med övriga förtroendevalda i Sveriges Arkitekter var Akademin för landskapsarkitektur på plats när Agera! – en handlingsplan för kulturmiljöarbete offentliggjordes. Handlingsplanen utgår från arkitekternas roll i den pågående omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle och ger oss akademier verktyg att stärka professionens förmåga att arbeta med kulturmiljö – det vill säga omhändertagande av det som redan är byggt. Handlingsplanen innehåller fem delar som kommer prägla akademins kommande verksamhetsplan.

I samband med offentliggörandet av handlingsplanen fick fyra studenter möjlighet att presentera sina examensarbeten som alla hade bäring på kulturmiljö. Landskapsarkitekturen representerades av Alexander Morell vars examensarbete utgår från det samiska landskapet och utmaningen i att arbeta i ett landskap fullt av både immateriella och subtilt närvarande historiska spår i landskapet.

Nationellt forum för energilandskap

IFLA Europe genomför just nu projektet Common ground for energy landscapes med syfte att stärka samverkan mellan europeiska landskapsarkitekter när det kommer till utbyggnad av fossilfria energisystem samt dess påverkan på och samspel med landskap. Akademin för landskapsarkitektur finns representerade i projektorganisationen men vi har även identifierat behovet av ett nationellt forum för energilandskap som kan komplettera de frågor som hanteras på europeisk nivå.

Akademin för landskapsarkitektur söker därför efter er landskapsarkitekter med erfarenhet och kunskap kring energilandskap och som vill vara med och skapa ett effektivt och givande forum för utbyte. I ett nästa steg kan också ett gemensamt utvecklingsprojekt komma att bli aktuellt. Anmäl ert intresse till landskap@arkitekt.se så återkommer vi med kallelse till ett första informationsmöte.

Cirkulärt byggande inom landskapsarkitekturen

Tillvaratagande av befintlig jord och asfalt (växtsubstrat) samt växtanpassning för temporär park från Shorline park Atelier le balto/Mareld. Mareld landskapsarkitekter.

Uppmaningen att skicka in goda exempel på återbruk och cirkulärt byggande inom landskapsarkitekturen hörsammades. Vi har tagit emot förslagen och sorterat de efter projektets tre teman:

  • Bevarande
  • Upprepad cirkulation
  • Långvarig cirkulation

Ett första urval kommer att bli färdigt innan sommaren och i höst planerar vi att genomföra lanseringen av resultatet.