Landskapsarkitektur och cirkulärt byggande – om projektet

Vi måste bli bättre på att gestalta för en långsiktig hållbar förvaltning som utgår från ett cirkulärt perspektiv. Som profession har landskapsarkitekterna en unik position att förändra synen på hur vi gestaltar våra rum med eftertanke.

Bygg- och anläggningsbranschen har de senaste åren tagit de första stapplande stegen mot en omställning till långsiktigt hållbart byggande och förvaltande av goda livsmiljöer. Landskapsarkitekturen är en del av omställningen och bidrar bland annat genom klimatpositiv gestaltning och tillskapande av ekosystemtjänster.

För att vända utvecklingen måste vi bli bättre på att gestalta för en långsiktig hållbar förvaltning som utgår från ett cirkulärt agerande.

Det är inte läge att vara nöjda. Branschen agerar fortfarande utefter ett linjärt synsätt på både ekonomi och resurser. Politiska beslut vilar sällan på ställningstaganden med längre tidshorisont än pågående mandatperiod. Landskapsarkitekturen används inte sällan som en galjonsfigur för hållbart byggande samtidigt som resultatet kan bli ett sorgligt arrangemang av undermåliga material och utrustning av tveksamt kvalitet i en boendemiljö vars exploateringstal utesluter all form av växtlighet.

Som profession har landskapsarkitekterna en unik position att förändra synen på hur vi gestaltar våra rum med eftertanke. Utbildade i cykliskt tänkande med tiden som ständig följeslagare. Erfarna att agera interdisciplinärt och med möjligheten att inspirera andra aktörer till att förhindra ett globalt haveri och stoppa det fortsatta frossande på våra ändliga naturresurser med stora klimatavtryck som följd.

För att vända utvecklingen måste vi bli bättre på att gestalta för en långsiktig hållbar förvaltning som utgår från ett cirkulärt agerande.

Sveriges arkitekters akademi för landskapsarkitektur vill stötta utvecklingen genom att lyfta goda exempel på cirkulärt byggande av landskapsarkitektur. Till publikationen söker vi exempel på projekt och idéer där ett cirkulärt tänkande har präglat hela eller delar av processen. Vi söker en bredd av uppslag, från visionära tankar till konkret verklighet. Från småskaliga, tillfälliga interventioner till övergripande handlingsplaner.

Publikationen ska inspirera kollegor, beställare och beslutsfattare för att ta ytterligare steg mot ett mer cirkulärt samhälle. Syftet med publikationen är också att främja diskussion och påverka framtida kravställanden avseende hållbarhet och resurshållande inom hela bygg- och anläggningsbranschen.