Nya BBR är en ohälsosam cocktail

Publicerad:

Nu finns remissen ute för Boverkets förslag till föreskrifter om certifierade byggprojekteringsföretag. Det, tillsammans med de stora förändringarna som verket redan föreslagit beträffande byggreglerna, betyder i praktiken att allt ansvar läggs på bostadsbyggarna. Kombinationen blir en ohälsosam cocktail där samhällets kontroll blir minimal, skriver Monika Albertsson.

Före semestern skrev jag om de stora förändringarna som är på gång när det gäller BBR. Ett antal remisser har varit ute under sommaren, sista svarsdagen var den 25 augusti.

Några remissvar finns utlagda på Boverkets webb, men inte alla. Varför dröjer det? Har kanske kritiken varit för massiv som för de föreskrifter som lämnades in före semestern och gällde säkerhet vid användning samt hygien, hälsa och miljö?

Genomgripande förändringar

Ytterligare en remiss finns ute nu med minst lika genomgripande förändringar: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag. Remissvaren ska vara inne den 31 oktober.

Certifierade byggprojekteringsföretag, vad är det undrar du.

Jo, det är företag som har en certifiering för att kunna projektera bostäder utan att kommunen behöver göra en granskning i samband med bygglov eller inför byggstart. Kommunen ska bara skriva på, in blanco så att säga. Enbart fasadutformningen återstår för kommunen att tycka till om.

Certifierade byggprojekteringsföretag finns redan i PBL, dock har det inte funnits några föreskrifter och det är dessa som nu är ute på remiss. Inga företag som kan certifiera sådana företag finns än, så det lär dröja några år innan allt är på plats.

Lågt ställda krav

Vilka krav ställs då på ett företag som ska ta över allt granskningsarbete från kommunerna? Enligt remissen ska företaget ”tillämpa ett certifierbart kvalitetsledningssystem”. Det behöver med andra ord inte ens vara certifierat – bara certifierbart. De flesta seriösa företag har ett sådant ledningssystem idag.

Kraven på de föreslagna certifierade byggprojekteringsföretagen är lågt ställda, skriver Monika Albertsson. Foto: Yves Cedric Schulze
Kraven på de föreslagna certifierade byggprojekteringsföretagen är lågt ställda, skriver Monika Albertsson. Foto: Yves Cedric Schulze

Det andra kravet är kompetens hos yrkespersonen. Boverkets förslag anger två nivåer, normal och kvalificerad. För att uppnå kvalificerad nivå ska företaget ha tillgång till en certifierad kontrollansvarig behörighet K, certifierad sakkunnigt brandskydd behörighet K, konstruktör med lägst högskoleingenjörsexamen eller personer med motsvarande kompetens och erfarenhet. Hur det är tänkt att bedömningen av ”motsvarande kompetens” ska göras framgår inte.

I övrigt ska företaget ha personer med rätt kompetens. Samma sak här. Hur den rätta kompetensen ska bedömas framgår inte.

Kraven är med andra ord inte särskilt högt ställda. Jag får, när jag läser konsekvensbeskrivningen, intrycket av att Boverket är mer oroat över att ställa för höga krav så inget företag vill certifiera sig än att säkerställa att samhällets minimikrav uppfylls.

Boverket skriver till exempel att:
”Vid framtagandet av föreskriftsförslaget har Boverket vägt tydlighet och detaljeringsgrad mot ambitionen att begränsa certifieringskostnaderna och därigenom öka systemets attraktivitet.”

Tar bort detaljkraven

Kombinationen av Certifierade byggprojekteringsföretag (bara namnet!) och att ta bort alla detaljerade krav som anger samhällets miniminivå i de nya byggföreskrifterna är en ohälsosam cocktail. 

Det är som Sweco skriver i sitt remissvar angående bostäders lämplighet för sitt ändamål: ”Alla avgörande beslut i ett bostadsprojekt fattas av byggherren. Byggherrens främsta ansvar är att, utifrån gällande lagar och regler, leverera bra avkastning på investerat kapital.”

Boverkets förslag lägger ansvaret på branschen utan att ge stöd och råd. Foto: Henry & co

Och som sammanfattning skriver Sweco:

”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål tar bort alla styrande regler och hänvisningar till standarder. Förslaget lägger ansvaret på branschen. I praktiken betyder det att hela ansvaret läggs på byggherrarna. Sverige har många olika typer av byggherrar med olika kunskap, affärsmodell och långsiktighet. Utifrån vår erfarenhet är det orimligt att förvänta sig att alla byggherrarna på en konkurrensutsatt marknad och utan stöd av regler och allmänna råd, ska ta ansvaret för att bostäder utformas på ett sätt som är lämpligt för sitt ändamål.”

Kontrollen blir inte oberoende

Kommunerna och deras bygglovsenheter är i dag de som säkerställer att samhällets miniminivå uppfylls. De är oberoende i förhållande till byggföretag och byggherrar. Det är inte projektörer, certifierade sakkunniga eller kontrollansvariga eftersom deras lön betalas av uppdragsgivaren.

Visserligen gör de flesta så gott de kan för att lagar och krav ska uppfyllas. Men är dessa otydliga så blir de också svårare att hävda. Det är därför naivt att som Boverket tycks tro att inga försämringar av bostadsbyggandet när det gäller funktion och tillgänglig kommer att bli resultatet av deras föreskriftsförslag.

Monika Albertsson

P.S. Du som inte tycker att remissförslaget är bra har chansen att svara på remissen fram till den 31 oktober. Även om man inte är en remissinstans så kan man lämna synpunkter genom ett remissvar. Läs mer och skicka in till Boverket.

P.S.2. Vill du veta vad andra tycker? Läs remissvaren under varje enskild remiss.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Nyproduktion – en historisk parentes
Bloggar
Publicerad:

Nyproduktion – en historisk parentes

Mezquita, katedralen i Córdoba, är ett fascinerande tidsdokument över återbrukets historia och exempel på att vår period med nyproduktion är en historisk parentes, skriver Monika Albertsson.
Författare:
Monika Albertsson
Nya byggregler öppnar för sämre lösningar
Bloggar
Publicerad:

Nya byggregler öppnar för sämre lösningar

Kritiken är orkanstark mot Boverkets förslag Möjligheternas byggregler. Monika Albertsson tillhör kritikerna och skriver om varför kraven på tillgänglighet i realiteten sänks med förslaget.
Författare:
Monika Albertsson
Omöjligheternas byggregler
Bloggar
Publicerad:

Omöjligheternas byggregler

Översynen av Boverkets byggregler är ute på remiss. Jag ser framför mig många ”innovativa” lösningar med djupa hus och bara indirekt dagsljus i vissa rum, skriver Monika Albertsson.
Författare:
Monika Albertsson