Projekttävling om biokraftvärme i Rya

Inbjudan till prekvalificering. Göteborg Energi anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltningen av en byggnad för en bioångpanna som ska kopplas samman med det befintliga värmekraftverket.

I november 2006 invigdes Rya kraftvärmeverk, som producerar både fjärrvärme och el med naturgas som bränsle. Som en del i arbetet att uppnå Göteborgs Stads strategimål att endast använda förnyelsebara bränslen vid produktion av värme planerar Göteborg Energi för att uppföra en bioångpanna som en fjärde linje i befintligt kraftvärmeverk i Rya. Bränslet som planeras för bioångpannan är skogsråvara – i form av grot, sågspån, bark och flis – samt returträflis.

Bioångpannan kommer vara synlig i älvens inlopp till Göteborg och utformningen av byggnaden är därför viktig för landskapsbilden och även ur ett kulturmiljöperspektiv.

Syfte

Tävlingens syfte är att få ett urval av genomförbara och utvecklingsbara förslag där byggnaden för bioångpannan är väl gestaltad i harmoni med befintligt kraftvärmeverk och Göteborg Energis vision. Syftet är också att efter förhandling med vinnande team, handla upp arkitettjänster för fortsatt uppdrag efter tävlingens slut.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att utforma en gestaltning av byggnaden som en välfungerande, hållbar anläggning som bildar en symbol för ett hållbart Göteborg.

”Visionen om ett hållbart Göteborg genomsyrar allt som Göteborg Energi gör, och gestaltningen av byggnaden för bioångpannan ska tydligt illustrera att här skapas framtidens energilösningar som möjliggör att leva klimatsmart.

Gestaltningen av byggnaden för bioångpannan ska utgå från ett helhetsperspektiv där utformningen av byggnaden harmonierar med befintligt kraftvärmeverk eftersom de kommer vara sammankopplade och samverka i delar av befintlig infrastruktur.”

Ur visionen

Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

All information om inbjudan till prekvalificering finns att hämta i TendSign.

Länk hittar du här: Tendsign