Tävling om teknikbyggnad för nätstation

Ellevio anordnar en projekttävling kallad ”Teknikbyggnad för Nätstation” i samarbete med Sveriges Arkitekter och Stockholms stad. Ellevio är beställaren och den framtida ägaren av kommande byggnader.

Stockholm befinner sig i en av historiens mest expansiva tillväxtperioder och den omfattande stadsutveckling som sker innebär att staden förändras. Det gäller både gestaltningen av landskapet och bebyggelsen. Samtidigt är det av stor vikt att Stockholms karaktär och kulturvärden beaktas och är igenkännbara, nu och i framtiden.

Den elektrifiering samhället står inför gör att utrymmeskraven för elinfrastrukturen beräknas öka kraftigt. I de fall där det är möjligt att bygga fristående teknikbyggnader är frågan om arkitektur och utformning i relation till den specifika platsens karaktär och stadsbild en viktig fråga.

Syfte

Tävlingens syfte är att ta fram ett koncept för en fristående teknikbyggnad som ska:

  • kunna anpassas till och samspela med olika platser, bebyggelsekaraktärer och en varierande stadsbild.
  • kunna motsvara de funktionella och tekniska krav som ställs.
  • kunna prefabriceras och serieproduceras i två storlekar, samt vara skalbar för tillkommande funktioner.

Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att färdigställa förfrågningsunderlag till leverantörsupphandling. Det vinnande förslaget ligger till grund för fortsatt utveckling och upphandling av en slutgiltig produkt.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av att ta fram ett förslag på koncept för en teknikbyggnad avsedd för Ellevios elinfrastruktur.

Teknikbyggnaden ska serieproduceras i två olika storlekar, 25 respektive 50 kvadratmeter, samt vara möjlig att komplettera med utrymme för sambyggnad med annan infrastruktur. I tävlingsuppgiften ingår att anpassa teknikbyggnaden till fyra stycken utvalda platser i staden. Förslaget ska vara genomförbart och utvecklingsbart med avseende på gestaltning, anpassning till omgivande bebyggelse av olika karaktär, tekniska krav, produktion och framtida behov.

Prekvalificering

Arrangören kommer efter prekvalificeringsprocessen besluta att 6–8 intressenter bjuds in att delta i tävlingens första steg. Därefter kommer 3–4 av de tävlande att väljas ut för att tävla vidare i steg två.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska och ska senast 2022-08-29 vara arrangören tillhanda i E-avrop.

E-avrop är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan men för att få tillgång till systemet krävs en inloggning på e-avrop.com.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via e-avrops funktion för frågor och svar.