Tävling om hållplatser och väderskydd

Västra Götalandsregionen anordnar en tvåstegstävling om nytt koncept för hållplatser och väderskydd.

Foto: Rebecca Havedal
Vy över Drottningtorget, Göteborg. Foto: Rebecca Havedal, Trafikkontoret.

Bakgrund och mål

Det sammanhängande stadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille växer och förtätas. År 2035 beräknas fler än 800 000 personer bo och närmare 400 000 arbetsplatser finnas i området; en utveckling som ger stora möjligheter men också ställer höga krav på service och infrastruktur.

Kollektivtrafiken ska utvecklas för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. Infrastrukturen för befintliga trafikslag ska förstärkas och kompletteras, trafikslagen ska utvecklas till tydliga trafikkoncept med egenskaper som resenärerna förstår.

Turtätheten ska bli högre, med längre och rymligare fordon i stället för fler. Utbyggnaden av ett nytt stomnät sker samordnat med stadsutvecklingen.

En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för ett mer tätbebyggt storstadsområde. Det innebär ett behov av säkrare och tryggare hållplatsmiljöer och höga krav på att effektivisera på- och avstigningen av fordonen. Hållplatsens kapacitet är avgörande för hur länge ett fordon behöver stå stilla på hållplatsen.

För att stödja trafikkoncepten och höja kollektivtrafikens konkurrenskraft, pålitlighet och attraktivitet behöver kvalitén på hållplatser och väderskydd stärkas.

Uppgiften

Tävlingen innebär att ta fram ett övergripande och bärande gestaltningsförslag om ett nytt enhetligt koncept för hållplatser, väderskydd och informationspunkter. Tävlingen strävar mot en innovativ, genomförbar och anpassningsbar produktfamilj för hållplatsens utrustning.

Produktfamiljens delar ska kunna placeras ut enskilt eller kombineras väl sammanhållet. Delarna ska även fungera som ersättning för befintlig utrustning.

Viktiga tider för tävlingens första steg

  • Steg 1, tävlingsstart 17/1 2022 kl. 08:00
  • Sista dag för frågor angående tävlingen, Steg 1, torsdag 27/1 2022
  • Sista dag för svar, Steg 1, fredag 28/1 2022
  • Steg 1, preliminärt stopp av tävling 4/2 2022 kl. 23:59
  • Tillkännagivande av juryns beslut steg 1 preliminärt i vecka 11
  • Start av steg 2 preliminärt i vecka 12
  • Tillkännagivande av juryns beslut steg 2 preliminärt i vecka 26

Efter steg ett väljs tre till fem förslagsställare ut som får tävla vidare. I det andra steget är uppgiften att utveckla helheten samt att fördjupat utforma och gestalta det nya konceptet med utgångspunkt från förslaget framtaget i steg ett.

Tävlingen arrangeras av Västra Götalandsregionen genom Västtrafik och Västfastigheter, i samverkan med Göteborgs Stad, Mölndals stad samt Partille kommun och i samarbete med Sveriges Arkitekter.