Prekvalificering för parallellt uppdrag – Centralstationen i Stockholm

Foto: Jernhusen
Foto: Jernhusen

In English

Mer Stockholm runt Centralstationen 

Ett parallellt uppdrag om det största utvecklingsområdet i centrala Stockholm. 70 000 kvadratmeter mark runt Centralstationen ska bli en ny stadsdel och mer station.

Beställaren Jernhusen bjuder in fyra team till ett parallellt uppdrag om en strukturplan för hela området med dess mobilitetsnav liksom den övergripande arkitektoniska gestaltningen av cirka 150 000 kvadratmeter ny bebyggelse. Resultatet bildar underlag till samrådshandlingar för en ny detaljplan. Jernhusen väljer också ut den konsultgrupp som ska jobba vidare med området.

Uppgiften i det parallella uppdraget

Uppgiften i det parallella uppdraget är att upprätta en strukturplan för hela uppdragsområdet och det mobilitetsnav som området utgör, med utgångspunkt i visionen för stadsutvecklingen samt programmets specifika mål och krav. I uppgiften ingår också den arkitektoniska gestaltningen av rummen för resandet, stadsrum och byggnader på en övergripande nivå.

Intresseanmälan

Anbudsunderlaget finns att hämta på TendSign från den 8 september. Sök på: Developing the Stockholm Central Station Area. Intresseanmälan laddas upp på TendSign senast 2020-10-16. Alla frågor från anbudsgivare ska ställas i TendSigns verktyg för frågor och svar, övriga frågor kring processen besvaras av Anna Bergström, anna.bergstrom@jernhusen.se.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor rörande intresseanmälan: 2020-10-02
 • Sista dag för svar rörande intresseanmälan: 2020-10-09
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2020-10-16
 • Intervjuer från 2020-11-05 till 2020-11-13
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att delta: 2020-11-20
 • Preliminärt startmöte: 2020-12-02
 • Slutlig inlämning av förslag: I början av maj 2021
 • Tillkännagivande av bedömningsgruppens beslut: i slutet av juni 2021

Sista datum för anmälan är 2020-10-16. 

Läs mer på Jernhusens webbplats

Ladda ner inbjudan (PDF)

Om Jernhusen

Statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen bidrar till en bättre transportsektor och ett mer hållbart Sverige genom att äga, utveckla och förvalta stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs järnvägen. Genom att vi förvandlar våra stationsområden till hållbara, levande stadsdelar kan fler människor bo, arbeta och vistas nära stationen och det hållbara resandet.


Developing the Stockholm Central Station Area

Now it’s getting started – the parallel commission for the largest development area in central Stockholm. 70,000 square meter of land around the Central Station will form a new district and a greater station.

The client Jernhusen invites four teams to a parallel commission for a structural plan for the entire area with its mobility hub as well as the overall architectural design including approximately 150,000 square meter of new buildings. The results form the basis for consultation documents for a new zoning plan. Jernhusen also selects the consulting group that will continue to work on the development.

Scope of the Parallel Commission

The scope of the parallel commission is to develop a structural plan for the entire commission area and mobility hub. A point of departure is the vision for the urban development of the area and the programme’s specific goals and requirements. The task also comprises the architectural design of the spaces for travel, the urban spaces and adjacent buildings on a schematic level.

Application

The tender documents are available on TendSign. The application must be submitted on TendSign no later than 2020-10-16. All questions pertaining to the prequalification are to be submitted via TendSign’s function for questions and answers. Other questions can be asked to Anna Bergström, anna.bergstrom@jernhusen.se.

Preliminary Timetable

 • Last day for questions regarding the application: 2020-10-02
 • Last day for answers regarding the application: 2020-10-09
 • Last day for submitting the application: 2020-10-16
 • Interviews: from 2020-11-05 to 2020-11-13
 • Notification to selected applicants that they are invited to the parallel comission: 2020-11-20
 • Preliminary Kick-off meeting: 2020-12-02
 • Submission of final entry: beginning of May 2021
 • Publication of the evaluation group’s decision: end of June 2021

Application Deadline: 2020-10-16. 

Read more at Jernhusen

Download invitation (PDF)

About Jernhusen

State-owned real estate company Jernhusen contributes to a better transport sector and a more sustainable Sweden by owning, developing and managing station areas, maintenance depots and combined terminals along the railway. By transforming our station areas into sustainable, vibrant neighborhoods, more people can live, work and stay close to the station and travel sustainably.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag