Fem utvalda team för Kv Inom Vallgraven

 

Fem arkitektteam har valts ut för parallella uppdrag för utveckling av kv Inom Vallgraven 12 i Göteborg. De är White arkitekter, Semrén + Månsson, Team Utopia, Urban design och What! Arkitektur samt General Architecture.

Arkitekterna erbjuds nu att jobba vidare med de parallella uppdragen i steg 2 som underlag för fortsatt utveckling av Kv Inom Vallgraven 12. Resultatet ska utgöra grund för fortsatt arbete med samrådsförslaget och färdigställa en samrådshandling under första kvartalet 2018.

Planförslaget ska ha en gestaltning av god arkitektonisk kvalitet och ett förhållningssätt till stadsbild och kulturvärden som stärker förutsättningarna att nå en detaljplan som kan vinna laga kraft i början av 2019.

Slutredovisning sker preliminärt den 9 november.

Totalt kom 32 intresseanmälningar in.