Vinnare i Karlstads stationsområde

Vinnaren i den inbjudna arkitekttävlingen om stationsområdet i Karlstad är ett idéförslag som enligt juryn “bygger på en välgjord analys med ett tydligt angreppssätt och en vision som övertygar”. White arkitekters och Trivectors “Resa Gata Stad” vinner i konkurrens med tre andra bidrag och står som bas för fortsatt planering av stationsområdet med resecentrum.

Karlstads kommun arrangerade en inbjuden arkitekttävling för stationsområdet för att få fram innovativa förslag på hur det kan utformas, både gestaltningen men också funktionerna inom området för att skapa ett effektivt och attraktivt resecentrum för kollektivt resande. Tävlingen startade hösten 2016 och juryn har vid en prekvalificering valt ut teamen White/Trivector, &Rundquist/Tema/Ramböll/Structor, Gottlieb Paludan Architects/WSP och Wingårdhs/WSP. Av dessa vann alltså White/Trivector.

Teamet har bestått av från White Gunnar Stormrud, uppdragsledare, planeringsarkitekt FPR/MSA, Mattias Nordström, ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA, Jacob Melin, ansvarig gestaltning, arkitekt SAR/MSA och
Erik Nygren, ansvarig stadsbyggnad, A/MSA, White och från Trivector Per Gunnar Andersson, ansvarig trafikfrågor, tekn.lic. Till stöd i arbetet med projektet har en kritikergrupp från White knutits. Den utgörs av Viktoria Buskqvist, arkitekt SAR/MSA, Lisa Wistrand, kulturgeograf, Kajsa Sperling, arkitekt, A/MSA, Stefan Rummel, landskaparkitekt, L/MSA, Johan Lundin, arkitekt SAR/MSA och Lennart Sjögren, arkitekt SAR/MSA, White.

Läs hela juryutlåtandet 

Juryn motiverar sitt val bland annat med:

“Förslaget ”Resa Gata Stad” bygger på en välgjord analys, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav i fortsatt utbyggnad, och ges en central plats i kommande stadsstruktur.

Väl utformade länkar, i form av en omarbetad Vikentunnel – en ”stationslänk” för cykel och gång-trafik– samt en ny bro över spåren i öster – ”Trädgårdslänken” i Västra Torggatans förlängning – bedöms öka tillgängligheten mellan staden norr och söder om stationsområdet. Kommunikation till tågen och plattformarna ska kunna ske direkt från båda dessa länkar, som i sig redovisas som väl utformade stadsrum, där stort fokus lagts på att skapa inbjudande miljöer.

Hamngatan blir ett centralt stadsrum som genererar stadsliv och trygga gatumiljöer för såväl resande som Karlstadsbor. Ett antal byggnader föreslås i etapper, i närheten av stationsområdet såväl norr som söder om spårområdet, för framtida förtätning och exploatering över tid. Bebyggelsen norr om spårområdet bidrar till att binda samman stationsområdet med resten av stadskärnan samt till att omdefiniera Hamngatan från barriär till en tydlig och inbjudande stadsgata.”

Se hela det vinnande förslaget “Resa Gata Stad”

Kommunen har länge haft planer om att utveckla ett resecentrum och 2011 fick kommunen tillsammans med Trafikverket och Region Värmland statlig finansiering till projektet Tåg i tid för åren 2020–2025. I det ingår att öka kapaciteten på delar av Värmlandsbanan och att utveckla Karlstad C med ett resecentrum som ska bli navet för kollektivt resande i Värmland.

Karlstads kommun ska teckna avtal med White arkitekter för att vidareutveckla och bearbeta förslaget. Ett budgetförslag kommer att tas fram som politiken kan ta ställning till under 2018.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Övriga pristagare till Karlstads stationsområde

Övriga pristagare till Karlstads stationsområde

TävlingKarlstads stationsområde
I den inbjudna tävlingen om stationsområdet i Karlstad prekvalificerade sig fyra arkitektteam: White/Trivector, &Rundquist/Tema/Ramböll/Structor FM projektutveckling, Gotlieb Paludan Architects (GPA)/WSP och Wingårdhs/WSP. White/Trivector vann tävlingen. Här presenteras övriga pristagare.