Parallellt uppdrag avgjort – ny kyrka i Göteborg

Elding Oscarson får uppdraget att gå vidare med sitt förslag.

Smyrnakyrkan i Göteborg bjöd in till prekvalificering gällande parallella uppdrag avseende utformningen av Framtidens kyrka – en ny kyrkobyggnad i Frihamnen. Juryn har enhälligt beslutat att rekommendera att ge Elding Oscarson uppdraget att gå vidare med sitt förslag.

Juryn vill rikta ett stort tack till samtliga team för det stora engagemang för uppgiften som genomsyrar samtliga förslag till byggnadsgestaltning för Framtidens kyrka.

Juryns motivering

Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt kommit fram till ett beslut om att det förslag som är framarbetat av Elding Oscarson är gestaltat på ett sätt som mest övertygande svarar på uppgiften samt mest förtjänstfullt förenar arkitektonisk kvalitet med projektets hållbarhetsmål och funktionella krav. Elding Oscarson rekommenderas därför att tilldelas uppdraget att, tillsammans med Smyrnakyrkan, ta förslaget vidare för fortsatt bearbetning och genomförande.

Elding Oscarsons förslag har ett uttryck som speglar Smyrnakyrkan på ett genuint och välfunnet sätt, genom lyhört lyssnande och djuplodade studier har Smyrna kyrkans identitet översatts till arkitektur. Lösningen med en upplyft kyrksal skapar goda utrymmen med bibehållen närhet i såväl kyrkorummet som “vardagskyrkan” som tar rum på gatuplan. Byggnaden utmanar samtidigt Smyrnakyrkan och dess verksamhet på ett sätt som god arkitektur skall göra.

Med förslaget lyckas Elding Oscarson med konststycket att både vara specifika och tydliga med innehåll och funktion av Framtidens kyrka, samtidigt som byggnaden riktar sig utåt och bjuder in omgivningen på ett inkluderande sätt. Förslaget är väl förankrat i platsen och för en dialog med omgivande äldre, nyttobetonade hamnbyggnader samtidigt som det speglar nutiden, blickar mot framtiden och har god potential till att bli en viktig och väl integrerad del i det framtida Frihamnen.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Samuel Reinwalds (ordförande) – Smyrnakyrkan
  • Martina Eliasson (sekreterare) – Smyrnakyrkan
  • Joakim Sätterman – Smyrnakyrkan
  • Björn Siesjö – SBK Göteborgs stad
  • Anna Reuter Metelius – SBK Göteborgs stad
  • Kristian Käll – Älvstranden Utveckling AB
  • Åsa Swan – Älvstranden Utveckling AB
  • Carmen Izquierdo – Arkitekt SAR/MSA, extern jurymedlem
  • Katarina Rundgren – Arkitekt SAR/MSA, extern jurymedlem