Remissyttrande Modernare byggregler

Publicerad: 2020-05-05

Sveriges Arkitekter har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 och har många invändningar.

Sveriges Arkitekter menar att förslagen inte kommer att leda till ett större utbud av bostäder med rimlig kvalitet. Foto: Pixabay.
Sveriges Arkitekter menar att förslagen inte kommer att leda till ett större utbud av bostäder med rimlig kvalitet. Foto: Pixabay.

Utredningen anger som sin ambition för dess förslag att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibelt och förenklat och att man ska främja ett ökat bostadsbyggande och öka konkurrensen.

Sveriges Arkitekter ställer sig dock tveksamma till om det är regelverket i sig som ger långsamma och oförutsägbara processer.

– Det är snarare tillämpning och uttolkningen som är problemet. Utredningen konstaterar själv också att produktivitetsutvecklingen och incitamenten för innovation i byggindustrin är låg och vi menar att det är där de huvudsakliga orsakerna till problemen står att finna, snarare än i regelverken, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.

Sveriges Arkitekter delar utredningens slutsats att föreskrifter även fortsatt ska formuleras som funktionskrav, men har svårt att se att det går att kombinera med utredningens krav på fler preciseringar och definitioner samt fastslagna verifieringsmetoder i reglerna.

– Det rimmar illa med den större flexibilitet som utredningen säger sig eftersträva samt beskär och inskränker funktionskraven. Det är avgörande för de samhällsutmaningar vi står inför att det finns utrymme för utveckling och innovation inom byggregelverket.

Tappat bort de boendes perspektiv men tillgodoser byggbolagens intressen

Sveriges Arkitekter anser att det är olyckligt att utredningen tappat bort de boendes perspektiv, klimatperspektivet och boendekvaliteter. Sveriges Arkitekter menar att förslagen inte heller kommer att leda till ett större utbud av bostäder med rimlig kvalitet för dem som behöver dem. Långsiktigt hållbar kvalitet är det som gynnar den boende. Låga byggkostnader kan ätas upp av höga förvaltningskostnader.

– Förslaget skulle innebära att samhällets krav på bostadskvalitet avsevärt försämras på ett sätt som inte är acceptabelt. Förslaget tillgodoser producenternas behov men inte de boendes. Resultatet blir möjligen endast marginellt billigare, men garanterat sämre, bostäder.

Ambitioner för den gestaltad livsmiljön saknas

Sveriges Arkitekter saknar statens egna ambitioner för en god gestaltad livsmiljö i utredningens förslag.

– Vi har en ambitiös politiskt beslutad nationell arkitekturpolicy med politiska mål för arkitektur och människors livsmiljöer som anmärkningsvärt nog lyser med sin frånvaro i den här utredningen. Det perspektivet får inte slarvas bort eftersom det vi bygger idag ska utgöra goda livsmiljöer för människor i minst hundra år.

Yttrandet i korthet:

  • Sveriges Arkitekter stöder principen att reglerna i BBR ska vara funktionskrav men menar att en del av de föreslagna förändringarna ger oacceptabla konsekvenser för boendekvaliteten.
  • Sveriges Arkitekter anser inte att det är nödvändigt att lyfta fler krav från BBR till förordning för att säkerställa samhällskraven när det gäller bostäder, men menar att det är acceptabelt.
  • Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget om införande av Byggkravsnämnden. Problematiken med otydliga byggregler behöver i första hand lösas genom den översyn av BBR och EKS som redan är påbörjad av Boverket.
  • Sveriges Arkitekter anser att det inte är tillräckligt utrett om avskaffandet av kontrollansvariga och certifierade sakkunniga kan ske utan att kvaliteten på den byggda miljön blir sämre.
  • Sveriges Arkitekter är kritiska till utredningens förslag till förändrad BBR 3:2 som skulle innebära att bostadsytor krymper till helt oacceptabla nivåer och försämrade bostadskvaliteter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål och avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad:
Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter
Yttranden och remissvar

Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över ”Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning”. Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: