Inkludering och likabehandling

Denna policy har tagits fram av Arkitekt(hen) med uppdrag från Sveriges Arkitekters styrelse.

Ordlista

 • Jämlikhet – är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla individer i samhället eller i ett sammanhang, och är också inskrivet i Sveriges grundlag samt de mänskliga rättigheterna.
 • Jämställdhet – är ett specifikt arbete med jämlikhet oavsett kön som oftast syftar på grupperna kvinnor och män. Även annan könstillhörighet kan inkluderas vid behov.
 • Mångfald – är en öppenhet för att människor är olika och har skilda egenskaper, erfarenheter, bakgrunder och perspektiv samtidigt som vi ser det vi har gemensamt.
 • Inkludering – är ett förhållningssätt som syftar till att sträva mot mångfald och jämlikhet mellan människor.
 • Likabehandling – är den lagmässiga termen för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
 • Tillgänglighet – avser alla människors rätt till att få ta del av samhället på lika villkor oavsett funktionsvariation, och att vidta åtgärder för att underlätta för detta.
 • Etnisk tillhörighet – avser nationellt eller etniskt ursprung samt hudfärg eller annat liknande förhållande, enligt diskrimineringslagen.

Bakgrund och syfte

Sveriges Arkitekters verksamhet ska på ett framgångsrikt sätt företräda sina medlemmar och främja arkitekturens och den fysiska planeringens utveckling. För att lyckas med detta behöver förbundet skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning. Till bästa möjliga villkor räknar vi mångfald, jämställdhet samt jämlikhet mellan individer och grupper. En arkitektkår, en bransch och ett förbund som präglas av mångfald, jämlikhet och jämställdhet har bäst förutsättningar att hantera samhällets kontinuerliga utmaningar och förändringar. Sveriges Arkitekter är medvetna om att det krävs ett arbete med aktiva åtgärder för att nå framgång. Denna policy har tagits fram för att ge riktning, fart och tyngd i Sveriges Arkitekters arbetssätt framöver.

För att skapa god arkitektur och god fysisk planering krävs att alla individer har likvärdiga rättigheter och möjligheter att verka som arkitekt. Vare sig ekonomiska, formella, kulturella eller sociala hinder ska stå i vägen. Med policyn som grund vill vi arbeta aktivt för ett sådant klimat, vilket fordrar en arkitektkår som går före och visar vägen. Som förbund eftersträvar vi därför att arkitektkåren, branschen och utbildningarna i hög grad ska präglas av en bred representation och ge ett rättvist handlingsutrymme till alla förbundets medlemmar. Sveriges Arkitekter ska därför synliggöra en mångfald av förebilder och ge inspiration till medlemmarnas arbete med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

De etiska principerna knyter också an till denna policy där den enskilda arkitekten har ett eget ansvar att i sin yrkesverksamhet främja ett öppet och kreativt klimat på arbetsplatsen och i övrigt ha ett demokratiskt förhållningssätt. Policyn med tillhörande grundprinciper är ett internt styrdokument. Det innebär att policyn ska integreras i hur kansli och förtroendevalda jobbar med medlemsfrågor, kompetensutveckling, prisutdelningar, och opinionsbildning och bevakning av branschen. Det behövs också kontinuerlig uppföljning och utvärdering av policyn för att säkerställa att det arbete som görs ger resultat. Policyn är också tänkt att inspirera arbetet med inkludering och likabehandling inom myndigheter, kommuner, företag och utbildningar samt i arkitekturen som byggd miljö.

I. Grundprinciper för likabehandling

Enligt Sveriges Arkitekters principprogram ska förbundet motverka diskriminering och arbeta för jämställdhet och integration i medlemmarnas utbildningar och yrkesliv. I denna policys grundprinciper för likabehandling förtydligar förbundet denna skrivelse.

Utgångspunkten för arbetet med likabehandling är diskrimineringslagen, som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Sveriges Arkitekter ska utifrån diskrimineringslagen arbeta aktivt mot missgynnande och förebygga att diskriminering uppstår. Det görs genom ständig kompetensutveckling och fokus på dialog samt genom att både vara och synliggöra förebilder i branschen.
 • Sveriges Arkitekter ska även eftersträva lika rättigheter och möjligheter då det kommer till socioekonomisk bakgrund, stad och landsbygd samt boendeort. Vi vill skapa en ökad förståelse mellan generationer och gynna en bredd i engagemanget i förbundet och arkitektkårens inriktningar. Här finns det en koppling till arbetet mot kränkande särbehandling; en god arbetsmiljö ska råda i vår bransch.
 • Eftersom vi är förebilder för branschen behöver hanteringen och det förebyggande arbetet göras både internt i organisationen Sveriges Arkitekter och externt i vår verksamhet – både direkt riktat till de enskilda medlemmarna och för att utveckla branschen i stort.

II. Mål och åtgärder för inkludering och likabehandling

Nuläge, mål och åtgärder är formulerade utifrån en nulägesbild av de utmaningar som Sveriges Arkitekter har och som därför behöver adresseras i arbetet med policyn tills den uppdateras igen.

Område 1:

En heterogen kår med en bred representation

Nuläge:

Kåren är på många sätt traditionsbunden och likriktad inom olika grupper. Det finns i branschen en ojämn fördelning i arbetsroller, positioner och utbildningar samt en ojämn representation i branschen generellt.

Mål:

 • att möjliggöra och inspirera till en bred representation inom yrkesliv och utbildning som i större grad speglar mångfalden i samhället, för att minska statusskillnader mellan grupper baserat på bakgrund och livserfarenheter
 • att öka medvetenheten kring frågor om tillgänglighet
 • att snedfördelningen i arbetsroller på grund av könstillhörighet ska minska och att alla medlemmar oavsett könstillhörighet ska ha möjlighet att verka inom alla tillgängliga roller
 • att etnisk bakgrund inte ska påverka löneutveckling eller utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen.

Åtgärder:

 • Utföra kvalitativa medlemsundersökningar för att få ett underlag till uppföljning av diskrimineringsgrunderna då det kommer till karriärvägar, löneutveckling, utbildning och andra områden samt vidta åtgärder därefter.
 • Stötta arbetsgivare i deras arbete med inkludering och likabehandling genom att visa på förebilder i både arbetssätt och ledarskap.
 • Underlätta för en bred och rättvis rekrytering av studenter till arkitektutbildningarna med fokus på policyns inriktning inom likabehandling, exempelvis genom kompetensutveckling, processer och kommunikation.
 • Göra alla event som förbundet anordnar tillgängliga på så sätt att det säkerställs att lokaler är åtkomliga även för personer med olika typer av funktionsvariation.

Område 2:

Normer och värderingar som präglas av inkludering och likabehandling.

Nuläge:

Normer kring prestation och arbetsförhållanden leder till att stressen är onödigt och orimligt hög – exempelvis vad gäller krav på långa arbetsdagar.
Kraven kring prestation samt vissa normer kring kreativitet, talang och karriärvägar riskerar att underminera ett kreativt arbetsklimat. Detta kan göra att vissa yrkesgrupper och medarbetare i vissa livssituationer (till exempel de som är föräldrar) drabbas av orättvisa påföljder som får konsekvenser i representation, arkitekttävlingar, karriärvägar, yrkesval samt i förlängningen kårens och individers förmåga att främja arkitekturens och planeringens utveckling.

Mål:

 • att arbetsplatskulturen ska förbättras så att stressen minskar och det blir lättare att kombinera familjeliv med förvärvsarbete
 • att styrelser, ledningsgrupper och andra beslutsorgan ska representera mångfalden i kårens sammansättning
 • att alla ska ha samma anställningsvillkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder
 • att prisutdelningar och tävlingar ska synliggöra en mångfald av förebilder samt bidra till ett klimat präglat av likvärdiga möjligheter – där kreativitet och talang lyfts fram som eftersträvansvärda normer och värderingar. En rättvis och likvärdig process till prispallen ska säkerställas.

Åtgärder:

 • Kompetensutveckling i inkludering och likaberättigande ska genomföras för styrelsen inför varje ny mandatperiod.
 • Jury och sekreterare vid tävlingar, utmärkelser och priser ska få en introduktion i inkluderingsarbete och likabehandling – anpassad efter respektive situation – inför sitt arbete.
 • Uppdatera Sveriges Arkitekters roll som opinionsbildare, och hur förbundet kommunicerar både internt och externt, utifrån policyn.
 • Förbundet ska beakta frågor om inkludering och likvärdiga möjligheter när de ger stöd vid skrivning av tävlingsprogram och vid sammansättning av juryer.
 • Normer för inkludering och likabehandling ska integreras i alla utbildningar som ges av Sveriges Arkitekter – både i en planeringsfas och i en genomförandefas.
 • Medlemmar ska få kompetensutveckling kring den ohälsa som kan uppstå som följd av diskriminering och trakasserier. De ska också erbjudas stöd och vägledning i förebyggande arbete och aktiva åtgärder.

Område 3:

Inkludering, likabehandling och bred representation ska genomsyra förbundets verksamhet.

Nuläge:

Idag saknas ett uttalat och strukturerat arbete kring inkludering och likabehandling i förbundet. Det är också svårt att nå bortom de traditionella nätverken vid rekrytering av förtroendevalda och medarbetare inom förbundet. I de utbildningar som förbundet anordnar finns det en del kvar att åstadkomma för att spegla mångfalden både i kåren och i samhället.

Mål:

 • att arbetet för inkludering och likabehandling och en bred representation är integrerat i hela förbundets verksamhet
 • en bred representation bland våra förtroendevalda
 • en ökad medvetenhet i det kommunikativa uttrycket då det kommer till vilka som syns, får komma till tals och vilka som förutsätts vara målgruppen på bild och i text
 • att utbildningarna som Sveriges Arkitekter ger ska bidra till en ökad jämlikhet mellan yrkesgrupper och sociala grupper.

Åtgärder:

 • Valberedningen ska i hög grad verka för en bredare representation bland förtroendevalda.
 • Se över rekryteringsprocesserna i den egna organisationen och bland medlemmarna. Ett exempel är att arbeta med avpersonifierade anställningsförfaranden samt kravspecifikationer som inte diskriminerar utan bidrar till inkluderande normer, vilket rekommenderas arbetsgivarna.
 • Inför nyanställningar på kansliet ska vi säkra att rekryteringsprocessen är fri från diskriminering och att denna policys mål är integrerade.
 • Fackliga frågor och förhandlingar ska alltid konsekvensanalyseras utifrån de perspektiv som tas upp i denna policy – främst diskrimineringsgrunderna men vid behov även de utökade principerna.
 • Policyn ska ligga till grund för alla projektplaner.
 • Förbundets övriga policydokument ska vara uppdaterade utifrån denna policys inriktning.

III. Förvaltning

Sveriges Arkitekters policy för inkludering, med tillhörande grundprinciper för likabehandling, ska fastställas av förbundets styrelse under varje mandatperiod.

Förbundsdirektören ansvarar för att policyn är känd och tillgänglig i organisationen samt att den är uppdaterad och används aktivt i förbundets löpande verksamhet. Uppdateringen ska ske utifrån en medlemsdialog där Sveriges Arkitekter med policyn som utgångspunkt ytterligare finslipar områdena, målen samt åtgärderna.

Respektive avdelningschef ansvarar för att grupper och projekt inom Sveriges Arkitekter har tillgång till data, statistik och utvärderingsmetoder för att kunna följa upp och återrapportera hur verksamheten följer policyn och grundprinciperna för likabehandling.