Instruktion för valberedningens arbete

Beslutade av Sveriges Arkitekters stämma 2020.

Dessa instruktioner gäller tillämpliga delar också för stämmans mötesordförandes arbete med att bereda val till valberedningen.

§1 Valberedningens uppgifter

För beredning och nominering av val till centrala förtroendeuppdrag tillsätter stämman en valberedning.

Valberedningen ska vid stämmans ordinarie sammanträde avge förslag på kandidater till förtroendeposter som stämman ska utse i enlighet med stadgan, det vill säga:

  • stämmans mötesordförande och vice mötesordförande för stämman (stämmans mötesordförande ska vara medlem av Sveriges Arkitekter)
  • ordförande, förste och andre vice ordförande och ytterligare åtta ledamöter i styrelsen för Sveriges Arkitekter
  • ordförande och ytterligare fyra ledamöter till den etiska nämnden
  • ordförande och ytterligare nio ledamöter till invalsnämnden
  • ordförande och ytterligare sex ledamöter till tävlingsnämnden
  • auktoriserad revisor med suppleant samt två verksamhetsrevisorer.

§2 Ersättningskommitté

Valberedning är tillika Sveriges Arkitekters ersättningskommitté med uppdrag att till stämman föreslå vilka ersättningar som förbundets förtroendevalda ska erhålla.

§2 Valordning

Valberedningen ska bestå av en ordförande och ytterligare sex ledamöter. Av valberedningens ledamöter ska minst en vara arkitekt, en landskapsarkitekt, en inredningsarkitekt och en planeringsarkitekt.
Ingen får tillhöra valberedning för en längre period än sex år.

§3 Arbetssätt

För valberedningens verksamhet ska en sekreterare finnas inom Sveriges Arkitekters kansli. Valberedningens sekreterare deltar i nämndens sammanträden men deltar ej i beslut. Valberedningen skriver beslutsprotokoll.
Valberedningen ska i sitt förberedande arbete inhämta information från styrelse, nämnder och kansli om vad som förväntas av de olika förtroendeposterna i form av arbete och ansvar. Valberedningen ska arrangera ett möte efter genomförda val för att överlämna erfarenheter till ny valberedning, vid mötet bör minst en representant från styrelse, kansli och nämnder inbjudas.

Vid förfrågan och kontakter med eventuella kandidater till förtroendeposter ska valberedningen i möjligaste mån övertyga sig om att kandidaten kan ta på sig det åtagande och ta det ansvar som posten innebär samt att inga intressekonflikter föreligger.

Om ledamot av valberedningen i någon fråga är jävig får ledamoten ej delta i diskussion, beredning eller beslut i frågan. Ledamot är skyldig att fästa valberedningens uppmärksamhet på eventuell jävsproblematik om intressekonflikt kan antas föreligga. För definition av jäv gäller förvaltningslagens regler härom (Förvaltningslag 1986:223, § 11).

Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst är utslagsgivande.

Valberedningen ska presentera förslag till stämmans val till samtliga medlemmar i Sveriges Arkitekter senast 4 veckor före ordinarie stämma. Presentationen ska innehålla namn, yrke och kortfattad information om personen samt motiv till förslaget.

Vid allt nominerings- och valberedningsarbete inom Sveriges Arkitekter ska beaktas

  • att de nominerade har intresse och engagemang för Sveriges Arkitekters verksamhet samt har kompetens och förmåga att utföra det arbete som förtroendeposten innebär.
  • att det finns en balans mellan kontinuitet och förnyelse vid bemanningen av styrelse och centrala arbetsorgan.
  • att de nominerade i möjligaste mån speglar medlemskårens sammansättning.
  • att de nominerade är geografiskt spridda.

Valberedningen ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald.

§ 4 Förändringar av instruktionen

Ändringar i denna instruktion kan endast beslutas av stämman.