Verksamhetsberättelse 2021–2023

Verksamhetsberättelse 2021–2023 för Sveriges Arkitekter Skåne.

Introduktion

I och med coronapandemin har vi tyvärr behövt pausa stora delar av den verksamheten. En positiv effekt är att detta gett oss tid att utvärdera och reflektera över vår verksamhet som vi hoppas kunna återkomma med redan till hösten 2021. Ambitionen är som alltid att presentera nya infallsvinklar på bekanta ämnen ur ett lokalt eller globalt perspektiv.

På denna sida kan du läsa om vad vi har för ambitioner och planer för den nuvarande verksamhetsperioden samt vilket tema vi kommer utgå från i valet av ämnen, platser och föredragshållare.

Tema, övergripande mål och mötesplatser

Temat för verksamhetsperioden är Arkitektonisk Hållbarhet – ur ett globalt perspektiv med förankring i lokala diskussioner och projekt. Med detta tema vill vi främja en diskussion kring vår gemensamma livsmiljö relativt såväl de etablerade hållbarhetsdimensionerna som gestaltning och arkitektonisk kvalitét.

Det övergripande målet för Sveriges Arkitekter Skånes evenemang är att bidra med kunskap, inspiration och nätverkande. Vi prioriterar tillfällen för medlemmarna att mötas fysiskt men det senaste året har det varit svårt eller omöjligt våra traditionella träffar.

Därför har vi under våren 2021 satsat på digitala format, med fokus på film. Vår förhoppning är att kunna återkomma med våra mingelkvällar och föreläsningar under hösten 2021 som även kommer att websändas.

Vi kommer att behålla vår bas på Form/Design Center i Malmö. Utöver detta planerar vi externa evenemang runt om I Skåne tillsammans med olika samarbetspartners som exempelvis H22 i Helsingborg och Kivik Art Centre.

Koncept

ABAR

Vi inväntar lättnader i mötesrestriktionerna och hoppas kunna återuppta våra populära ABAR kvällar under hösten 2021.

Tre om

Vi kommer återuppta vår platsbaserade/digitala plattform med där tre talar diskuterar ett aktuellt ämne tillsammans med en moderator. Ämnen som är tänkta att tas upp är ”hållbar estetik” och arkitekturkritik. Det senare eventet är kopplat till utställningen Jävla Kritiker! Som öppnar på Form/Design Center senare i höst.

Seniorarkitekterna och studiebesök

Seniorarkitekterna planerar att återuppta sin verksamhet under hösten 2021. Studiebesöken runt om i södra Sverige är öppna för alla medlemmar.

”Architects Nights”

Architects nights är ett nytt koncept som vi under denna verksamhetsperiod vill testa. Idén är att tillsammans med arkitektkontor ordna mingelträffar, antingen i anslutning till deras lokaler eller ute på ett projekt. Med detta vill vi försöka etablera en arena där alla medlemmar kan mötas, oavsett arbetserfarenhet eller språkbakgrund.

Event organised by Sveriges Arkitekter Skåne at the Form/Design Centre in Malmö.

Events 2021–2022

Introduction

Sveriges Arkitekter Skåne (Architects Sweden in the Skåne region) is the organiser of architecture events in the region for those interested.

Facing the corona pandemic, we have unfortunately had to pause many of our activities.

On the positive side, this has given us time to evaluate and reflect on our activities, which we hope to resume as early as autumn 2021.

The ambition is, as always, to present new perspectives on relevant topics from a local or global perspective.

On this page, you can read about our ambitions and plans for the current period, and the theme that will steer the choice of events, topics and speakers.

The theme, overall goals and events

The theme for this work period is Architectural Sustainability – from a global perspective with roots in local discussions and projects. With this theme, we want to promote discussions on our shared living environment in relevance to the established sustainability measures as well as design and architectural quality.

The overall goal of Sveriges Arkitekter Skåne’s events is to inspire the community and create networking possibilities. We prioritise opportunities for members to meet physically, but in the past year meeting in person have been difficult or impossible.

Therefore, in the spring of 2021, we have invested in digital formats, with a focus on films. We hope and plan to return to our mingling evenings and lectures during the autumn of 2021, which will also be broadcast on the web.

We will be based at the Form / Design Center in Malmö. In addition to this, we plan external events around I Skåne together with various partners such as H22 in Helsingborg and Kivik Art Center.

The Concept

ABAR

We are waiting for the COVID restrictions to be lifted and hope to resume our popular ABAR evenings during the autumn of 2021.

Tre om

We will resume our location-based digital platform with three speakers discussing a current topic together with a moderator. Topics to be discussed are sustainable aesthetics and architectural criticism. The latter event is linked to the exhibition Jävla Kritiker! Which opens at the Form/Design Center later this autumn.

The senior architects and study visits

The senior architects plan to resume their operations in the autumn of 2021. The study visits around southern Sweden are open to all members.

Architects Nights

Architects nights is a new concept that we want to test during this period. The idea is to arrange mingling meetings together with the architectural offices, either in connection with their premises or out on a project. With this, we want to try to establish an arena where all members can meet, regardless of work experience or language background.