VERKSAMHET ANDRA HALVÅRET 2021

Akademin för Landskapsarkitektur – hösten 2021

Akademins arbete har fortgått under hösten 2021, vi träffas regelbundet digitalt ungefär en gång i månaden. Här kan du se vad vi har arbetat med under andra delen av 2021.

Samverkansfrågor, utbildningen

Finns det landskapsarkitekter kvar om 20 år?

Under 2021 påbörjade SLU:s ledning en diskussion om att minska antalet utbildningsplatser på landskapsarkitektprogrammet. Anledningen till detta är att SLU som helhet ”överproducerar” studenter i förhållande till det stadsanslag som tilldelas Universitetet. Konsekvensen blir att Fakulteten för Landskap Trädgårdsvetenskap och Växtvetenskap (LTV-fakulteten) som driver de olika landskapsrelaterade utbildningarna får ett minskat uppdrag av studenter. Detta betyder att det finns risk för att det kommer att utbildas färre landskapsarkitekter under kommande år, trots att vi vet att det finns ett stort behov av landskapsarkitektens kompetens inför framtida samhällsutmaningar.
Flera olika aktioner för att ifrågasätta denna utveckling har tagits av LAR-akademin och institutioner på SLU som arbetar med landskapsrelaterade utbildningar.

En av dessa aktioner var att initiera ett kartläggningsarbete där ett av delmålen är att kartlägga den övergripande utvecklingen inom yrkeskåren och samhället samt de utmaningar för framtiden där landskapsarkitekten kan spela en roll. Analyser och slutsatser från kartläggningen kommer att publiceras i sin helhet inom kort, men här nedan några sammanfattande slutsatser.

370 personer svarat vilket innebär 17 procent av de landskapsarkitekter som är medlemmar i Sveriges arkitekter (SA).

Mellan 700-800 svarade på löneenkäten 2020.

Efter att ha jämfört med löneenkäten kan vi konstatera att fördelningen av de som svarande överensstämmer i stora drag med Sveriges Arkitekters statistik, både när det gäller ålder, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Ungefär varannan landskapsarkitekt är privatanställd och näst vanligast är kommunal anställning.

Det yrkesverksamma sysslar med mest är projektering, gestaltning och planering (översiktlig/grönstruktur/detalj-). Det är många som är i någon typ av ledande position och arbetar som verksamhetsledare/chefer/projektledare. Utredningar och programskrivning är också vanliga arbetsuppgifter. Något som lyftes fram av många fritextsvar var just olika typer ledarskap men även policyarbete/vägledning. Det finns en tyngdpunkt mot ”spindeln-i-nätet”. Någon typ av ledande och strategiskt arbete verkar vara väldigt vanligt, men beställare och handläggare är lika stort.

Enkäten ger en komplex och fördjupad bild av vad landskapsarkitekter ser som de stora samhällsutmaningarna där vår kunskap kan bidra med lösningar. Förenklat kan vi här kortfattat säga att klimatförändringarna utan tvekan är det som kommer påverka det framtida samhället mest. I enkäten kommer det till uttryck inte enbart genom användningen av begreppet klimat men även som hållbarhet, dagvattenproblematik, nödvändigheten i att bidra till ökad biodiversitet, planera och gestalt för ekologisk hållbarhet osv. Vid närmare betraktelse ser man nyanserade kopplingar mellan hållbarhet/klimat till både hur man ska hantera den förtätade staden, hur planering/gestaltning/förvaltning ska drivas utifrån hållbarhetsperspektiv. Det fina ordet kretslopp dyker upp tillsammans med cirkulärt tänkande, hållbara system, helhetstänk. Hållbarhet är för landskapsarkitekten kopplad till ett, om inte helhetstänkande, så i alla fall kopplat till den breda kompetensen eller dess olika delar.

Från LAR-akademins håll och institutioner engagerade i landskapsarkitektprogrammet kommer vi att fortsätta att arbeta för att behålla antalet utbildningsplatser och kvalitén i utbildningen för att kunna bidra med yrkeskunniga som kan hjälpa till med lösningar inför framtida samhällsutmaningar.

Landskap.NU

– digital plattform och kommande publikation om nutida svensk landskapsarkitektur

Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.
Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.

Under 2021 har en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Högborg, Göran Lindberg, Sofi Unnersjö, Emilia Molin och Sara Tärk arbetat med projekt Landskap.nu och i december 2021 så publicerades på Sveriges arkitekters webbplats en start för projektet med 25 spännande anläggningar. Webbplatsen ska vara en plattform som speglar vad som är på gång inom samtida svensk landskapsarkitektur men fungerar också som en insamling av intressanta projekt som kommer att bilda en bas för en publikation som kommer att ges ut i samband med världskongressen IFLA 2023 med Sverige och Kenya som värdnationer. Så gå in på landskapnu.se och ta del av materialet och lägg upp era mest intressanta projekt med chansen att komma med i den framtida publikationen.

Internationella frågor

IFLA Europe

I Oktober deltog vår delegat Pia Jonsson i IFLA Europes General Assembly i Granada i Spanien. Under mötet redovisades det arbete som gjorts under 2021 inom de olika kommittéerna Education, Professional Practice och Communication. Bland annat diskuterades frågor kring landskapsarkitekturens förhållande och ansvar i klimatfrågan, kulturarv samt frågor kring de agrala landskapen. The Danish Association of Landscape Architect bjöd även in till ett gemensamt samtal kring energilandskap som blir en alltmer utbredd fråga i Europa.

Är du intresserad av att delta i diskussionen, eller i någon annan arbetsgrupp, mejla till pia.jonsson@arkitekt.se.

För att läsa mer om möjligheter att engagera sig och vilka arbetsgrupper som finns kika även in på IFLA Europes webbplats.

IFLA World Congress 2023

Under senhösten 2021 har arbetet med planeringen av världskongressen som vi kommer att anordna den 28-29 september 2023 tillsammans med Architectural Association of Kenya rullat igång i snabbare takt. Efter en resa till Nairobi fick ett gäng ur planeringsgruppen möjlighet att träffa, uppleva och starta upp planeringen tillsammans med våra Kenyanska kollegor (lyssna till presentationen här).Vi gjorde besök på UN-Habitat, Landskapsarkitektutbildningen på Jomo Kenyatta University of Agricultural Sciences och hälsade på kansliet hos vår systerorganisation.

Under våren kommer ett intensivt arbete att pågå för att forma ramverket till denna bilaterala kongress som går av stapeln både på plats i Nairobi och i Stockholm. Läs mer om eventet på IFLA 2023.

Vill du vara med och engagera dig? Just nu söker vi intresserade personer till våra arbetsgrupper inom program, akademiskt innehåll och kommunikation. Skriv ett mail till pia.jonsson@arkitekt.se och berätta om dig själv och vad du skulle vilja engagera dig.

Namntävling för landskapsarkitekturpriset

Under hösten 2021 har Sveriges arkitekter tillsammans med Akademin för landskapsarkitektur genomfört en namntävling med målet att få fram ett slagkraftigt namn för ”Sveriges arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur”. 49 namnförslag kom in till tävlingen och efter det har en jury med medlemmar från Akademin arbetat med förslagen och har nu beslutat om en vinnare. Det nya namnet kommer att offentliggöras i samband med Arkitekturgalan den 7 april 2022.

Landskapsarkitektprogrammet firar 50 år

Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet firar 50 år och bjuder in till öppet hus. Den 22 april i Alnarp och den 27 april på Ultuna välkommas alla att ta del av evenemanget som är fyllt av aktiviteter, kunskapsutbyten och kreativitet! Mer information och anmälan

Samarbeten

Tidningen Landskab

Den nordiska tidskriften Landskab ges ut av Danska Landskapsarkitektförbundet i samarbete med Akademisk Arkitektförening i Danmark. Redaktionsarbetet är stationerat i Köpenhamn och det redaktionella språket är danska. Tidskriften har fokus på landskap och speglar vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.
I redaktionskommittén finns en representant från respektive nordiskt land. Kommitténs uppdrag är att komma med uppslag på teman, artiklar och illustrationer mm till tidskriften. Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur har gett Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA, i uppdrag att representera Sverige i redaktionskommittén.

Har du tips eller idéer på något som skulle vara intressant att publicera i tidskriften så kontakta mycket gärna Sabina via e-post: sabina@02landskap.se.

Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö planerar 2 nummer per år på temat ”Landskapsarkitektur”. Dessa är tillgängliga för oss, läs bland annat om vatten och världens bästa skola när det regnar.

Akademin för Landskapsarkitektur på Facebook

Forum Landskap

Akademin finns på Facebook, se gruppen ”Forum Landskap”. Där finns löpande information, artiklar, händelser o dyl av intresse för vår yrkeskår.

Akademin för Landskapsarkitektur på arkitekt.se

Vi har under hösten uppdaterat och kompletterat Sveriges Arkitekters webbplats, både om yrket, om vår utbildning och om Akademin för Landskapsarkitektur. Gå gärna in då och då på webben för att se vad vi gör och vad som är på gång i akademin:

Direktkontakt med oss

Du kan nå Akademin för Landskapsarkitektur direkt. Mejla oss mycket gärna för inspel, tips och idéer, funderingar kring angelägna frågor för vår kår och för vårt yrkesutövande. Varmt välkomna på landskap@arkitekt.se