Instruktion för Sveriges Arkitekters akademier

§ 1 Namn

Akademins namn är Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur/landskapsarkitektur/inredningsarkitektur/planering.

§ 2 Ändamål

Akademin är ett forum för samverkan, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt i yrkesfrågor inom akademins professionsområde.

§ 3 Verksamhet

Akademins verksamhet är öppen för samtliga medlemmar i Sveriges Arkitekter.

Akademin organiserar själv sin verksamhet på det sätt som är bäst ägnat att gynna utvecklingen inom professionsområdet. Akademin kan därvidlag etablera samarbetsformer med externa parter vilka har intresse av samverkan i frågor som är ämnesutvecklande och professionsstärkande.

Akademin är ett forum för ideellt arbete i professionsområdets yrkesfrågor.

Akademin utser prisjuryer inom sitt verksamhetsområde.

Akademin svarar inför styrelsen i Sveriges Arkitekter med sin verksamhet. Styrelsen för Sveriges Arkitekter anger resursramarna för akademins verksamhet och kan också till akademin delegera viss fråga för bevakning eller ge akademin i uppdrag att i särskild ordning behandla viss fråga eller visst ämne. Styrelsen kan också, när behov därav föreligger, uppmana akademin att samverka med övriga akademier och/eller andra organ inom Sveriges Arkitekter.

§ 4 Ledamöter

Akademin ska bestå av minst fem ledamöter, av vilka en ska vara ordförande. Styrelsen för Sveriges Arkitekter utser ledamöterna i akademin och dess ordförande.

§ 5 Förändringar av instruktionen

Ändringar i denna instruktion beslutas av styrelsen.