Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Publicerad: 2022-12-08

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.

Svar från ministern

Strax före jul 2022 fick Sveriges Arkitekter svar på sin uppmaning från biståndsminister Johan Forsell.

Det bombade museet för den ukrainske filosofen Skovoroda utanför Kharkiv.

När vintern drar in hotas Ukrainas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och monument av ytterligare förstörelse, förutom attackerna från ryska trupper. Sveriges Arkitekter, Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra vänder sig nu till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell med ett uttalande: Utöver det nödvändiga humanitära biståndet behöver regeringen erbjuda omedelbar hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.

Kulturarvsprojekt är en viktig motor för återuppbyggnaden genom att bidra till framtidstro och gemenskap.

Emina Kovacic, Sveriges Arkitekters ordförande.

– Vårt syfte med uttalandet är att regeringen kompletterar det humanitära biståndet till Ukraina med medel till kulturarvet. Det behövs både akut skydd och en långsiktig plan för att ta in kulturarvet som resurs i återuppbyggnaden, säger Emina Kovacic, Sveriges Arkitekters ordförande.

Hon är en av fyra undertecknare av uttalandet Stockholm Statement on Protection of Cultural Heritage in Ukraine. De övriga är Olena Oliynyk, vice ordförande i Ukrainas arkitektförbund samt Tina Wik och Natalia Moussienko, ordförande för Europa Nostra i Sverige respektive Ukraina.

– Det byggda kulturarvet är identitetsbärare i en orolig tid, något som förenar en av kriget splittrad nation. Kulturarvsprojekt är en viktig motor för återuppbyggnaden genom att bidra till framtidstro och gemenskap, säger Emina Kovacic.

Karta med siffror över antal kulturarvsmål som har skadats av ryska attacker i Ukraina.

Ukraina har över 145 000 kulturhistoriskt värdefulla byggnader och andra skyddsvärda objekt samt drygt 400 historiska städer, som är omtyckta besöksmål. Under kriget har 550 kulturarvsmål skadats av ryska attacker.

Sveriges Arkitekter initierade projektet Framtidsbilder för Ukraina i mars, i partnerskap med det ukrainska arkitektförbundet. Syftet är att ge ukrainska arkitekter i båda länderna andrum att reflektera över hur landet ska byggas upp på nytt, både under och efter kriget.

Som en del i projektet genomfördes ett möte om kulturarvet som resurs i november, där Europa Nostra deltog. Där presenterade forskare material som visar att förstörelse av kulturhistoriskt värdefulla städer och byggnader är en överlagd del av ryska attacker. Resultatet av mötet är uttalandet Stockholm Statement on the Protection of the Cultural Heritage of Ukraine, som är ställt till Sveriges regering.

– Våra ukrainska kollegers berättelser om situationen för kulturarvet, och hur viktigt det är för deras hopp för framtiden, berörde oss på djupet. Vi hoppas regeringen ser vilken resurs kulturarvet är för återuppbyggnaden och utökar biståndet, säger Pehr Mikael Sällström, handläggare för Ukrainafrågor och projektledare för Framtidsbilder på Sveriges Arkitekter.

Läs uttalandet

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad:
Slopade regler ger sämre boendemiljöer
Yttranden och remissvar

Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: