Handlingsplan för ekologiskt hållbart samhällsbyggande

Publicerad: 2020-11-16

Sveriges Arkitekter har tagit fram en handlingsplan för arkitekter i klimatomställningen. Det är en plan för hur arkitekter kan bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande innebär en enorm möjlighet för oss i arkitektkåren att visa hela bredden av vår kompetens. Vilken roll vi tar i designprocessen, vilka aktörer vi väljer att jobba med och vilka material vi föreskriver kommer att ha betydelse för ett mer hållbart samhällsbygge.

Vi vill att alla arkitekter förstår att vi nu har chansen att inta en nyckelposition. Om inte vi gör det så gör någon annan det.

Ur handlingsplanen.

Samhället och politiken ställer nya krav. Många lagar på klimatområdet är på gång att genomföras, men det räcker inte för att Sverige ska bli klimatneutralt till år 2045. Inom arkitekt- och byggbranschen pågår en mängd pionjärprojekt som syftar till att öka takten mot ett ekologiskt hållbart byggande. Men det behövs fler pionjärer med höga ambitioner
om vi ska nå klimatmålet.

Kartlagt hur arkitekter kan bidra

Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till den brådskande omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande – vad varje enskild arkitekt kan göra såväl som vad arkitektkontoren kan göra. Utifrån kartläggningen har Sveriges Arkitekters styrelse tagit fram den här handlingsplanen.

Se den som en inspirationskälla när du ska ställa om ditt eget arbete och din verksamhet i en riktning som både är snäll mot planeten och förbättrar chanserna att få de mest spännande uppdragen.

Ladda ner handlingsplanen från länklistan.

Handlingsplanen i korthet

Sju punkter med några utvalda exempel från Sveriges Arkitekters handlingsplan för hur arkitekter kan bidra till omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle:

  1. Arkitekter designar utsläppssnålt

Exempel: Använder livscykelanalys (LCA) i sin designprocess samt föreslår och/eller föreskriver resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

  1. Arkitekter designar cirkulärt

Exempel: Uppgraderar i första hand befintliga byggnader och förlänger deras livslängd, som ett mer koldioxideffektivt alternativ till rivning och nybyggnation samt erbjuder mer klimatsmart och cirkulär design än vad som efterfrågas.

  1. Arkitekter designar ekologiskt hållbara och resilienta samhällen, platser, landskap och byggnader som kan stå emot klimatkatastrofer.

Exempel: Designar robusta självförsörjande byggnader, landskap och samhällen samt klimatberäknar redan i planeringsskedet ny exploatering och gör jämförelser med att bibehålla och uppgradera hela eller delar av befintliga livsmiljöer.

  1. Arkitekter designar ekosystemtjänster och grönytor

Exempel: Utvecklar parker, grönområden och tätortsnära natur, säkerställer ekosystemtjänster i den byggda miljön samt erbjuder lösningar med ekosystemtjänster och grönytor i stället för slentrianmässigt hårdgjorda ytor.

  1. Arkitekter hittar nya lösningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar arkitektur genom forskning och innovation

Exempel: Satsar mer på forskning och innovation och ansluter sig till bland annat Arkus samt delar med sig av kunskap och forskning på öppen källkodsbasis.

  1. Arkitekter designar klimatssmart och ekologiskt hållbar arkitektur som premieras och förverkligas.

Exempel: Nyttjar upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i värdekedjan.

  1. Arkitekter mäter och begränsar den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan

Exempel: Sätter upp egna klimatmål och implementerar dem i hela verksamheten samt hållbarhetsrapporterar för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan.

Skriv på klimatuppropet Architects Declare

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet
Så tycker vi

Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet

I en debattartikel i Alltinget uppmanar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson politikerna att stoppa Boverkets nya byggregler.
Publicerad:
För högt satta gränsvärden för att ge effekt
Så tycker vi

För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.
Publicerad:
Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?
Så tycker vi

Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson skriver i en debattartikel i Fastighetsnytt om Boverkets förslag till nya byggregler. Han misstänker att myndigheten inte har så bra koll.
Publicerad: