Göteborgs upphandling är exempellöst dålig

Publicerad: 2022-07-25

Bristen på kunskap är skriande, omsorgen om skattepengar obefintlig och arrogansen total, skriver Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter, om Göteborgs stads pågående upphandling. Texten har även publicerats i Dagens Media.

Just nu pågår en upphandling i Göteborg som är exempellöst dålig. I ett ramavtal på sammanlagt 200 miljoner kronor ska arkitekter de kommande fyra åren rita bland annat bostäder, kulturbyggnader och skolor. Men upphandlingen visar noll förståelse för dem som ska använda avtalen, vare sig för arkitekter som levererar tjänsterna eller för stadens förvaltningar och bolag.

Vi på Sveriges Arkitekter är upprörda över hur en av landets största upphandlare ens kan gå ut med denna upphandling. Bristen på kunskap är skriande, omsorgen om skattepengar obefintlig och arrogansen total.

Göteborgarna kan behöva betala för arkitekttjänster som inte håller måttet, eftersom risken finns att seriösa företag inte deltar i en snårig upphandling med oklara villkor. Det innebär att skolor kan få stökigare klassrum, kulturhus sämre akustik och bostäder bli mindre trivsamma att leva i.

Det här är det andra försöket till ramavtalsupphandling – det första försöket avbröts tidigare i år efter kritik från Sveriges Arkitekter och presumtiva leverantörer. Den bröt mot den grundläggande principen om transparens i lagen om offentlig upphandling, LOU, och innehöll oklarheter och onödiga avsteg från ABK09, det branschöverenskomna avtal som jämkar samman beställares och leverantörers intressen. Den aktuella upphandlingen har tyvärr bara lagt på lager av komplexitet som gör den ännu mer ogenomtränglig för en anbudsgivare.

Göteborgarna kan behöva betala för arkitekttjänster som inte håller måttet, eftersom risken finns att seriösa företag inte deltar i en snårig upphandling med oklara villkor. Det innebär att skolor kan få stökigare klassrum, kulturhus sämre akustik och bostäder bli mindre trivsamma att leva i.

Sveriges Arkitekter anser att kvalitetsaspekter måste få större tyngd i offentliga upphandlingar – lägsta pris är inte alltid bästa pris för samhället på lång sikt. Vi kräver att berörda tjänstemän i stat, region och kommun har tillräckliga kunskaper så att de kan ta tillvara kvalitets- och arkitekturfrågor när de handlar upp.

Upphandlingen i Göteborg är en sorglig illustration av vad som kan gå snett. Några exempel:

  • Arkitekterna som svarar på anbudet behandlas inte lika. När man väger in betyg på arkitektens tidigare uppdrag sätter olika uppdragsgivare poäng utifrån lite olika skalor. Göteborgs stad gör alltså ingen egen bedömning utan spelar snarare lotto. Likabehandling är dessutom en grundprincip i offentlig upphandling.
  • Kraven på arkitektens erfarenhet och kompetens är motsägelsefulla och otydliga. Bland annat beskrivs kompetens gällande hållbarhet på sju olika sätt på flera olika ställen. Hur ska staden kunna välja den arkitekt som passar bäst för uppdraget?
  • Den som svarar på anbudet måste fylla i en djungel av tabeller och dokument. I denna djungel finns också faror i form av svårbedömda avtalsvillkor som lurar att slå till under avtalstiden. Många seriösa arkitektföretag avstår från att söka sig till en sådan typ av upphandling.
  • I upphandlingen görs förändringar på så gott som varje punkt i ABK09. Avsteg från ABK09 kan innebära att arkitektens ansvarsförsäkring inte gäller och arkitektföretag kan avstå att lämna anbud enbart på grund av detta. I denna upphandling sker avstegen oftast helt i onödan.

Göteborgs stad har höga ambitioner i fråga om hur staden ska utvecklas. I arkitekturpolicyn står det att ”Göteborg ska vara förebild som beställare av offentliga miljöer, i byggande och i förvaltning, för att utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig hållbarhet och god arkitektur. /…/ Stadens egna byggnader och offentliga rum ska skapas i välfungerande designprocesser, som bidrar till god arkitektur, ökad inkludering och ökat demokratiskt deltagande.”

För att nå målen behöver staden få stöd av kunniga arkitekter. Och de behöver handlas upp på ett insiktsfullt och kompetent sätt.

Sveriges Arkitekter kräver att Göteborgs stad gör ett omtag. Den nya upphandlingen måste involvera de tjänstemän som faktiskt ska anlita arkitekterna – se till att ställa adekvata krav och utvärdera kompetensen på dem. Man kan inte handla upp intellektuella och kreativa tjänster som man handlar upp blyertspennor.

Ställ heller inte helt orimliga affärsmässiga krav på arkitektföretagen. Det är förmågan att skapa affärsmässiga och rimliga relationer, att kunna bedöma kompetens och att skapa förtroende från marknaden, som är avgörande för en bra upphandling – inte antalet krav på leverantörerna.

Så kan man locka till sig seriösa och kompetenta konsulter. Och det är väl det ni vill, Göteborg?

Katarina O Cofaigh
Upphandlingsstrateg på fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter

Läs mer:

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Återuppbyggnad av Ukraina – medan kriget pågår
Sveriges Arkitekter i media

Återuppbyggnad av Ukraina – medan kriget pågår

TV 4 uppmärksammade Sveriges Arkitekters projekt med fokus på återuppbyggnad av Ukraina. Samordnare Pehr Mikael Sällström berättade om planerna och finansieringen av ett framtida Ukraina och vad som krävs för att hoppet ska leva.
Publicerad: