Bristande mångfald i arkitektbranschen

Publicerad: 2023-11-24

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic har varit starkt engagerad i Urban Academy – ett projekt om hur Malmös arkitektbransch speglar stadens mångfald.

Ett av de övergripande målen med stadsutvecklingen i Malmö är att motverka segregation och bygga staden hel. För att uppnå det krävs en arkitektbransch som speglar Malmös befolkning. Malmö Stadsbyggnadskontor ville därför titta närmare på om Malmös arkitektbransch speglade stadens mångfald och lanserade därför projektet Urban Academy.

Även om vi på Sveriges Arkitekter länge har arbetat med frågan, bland annat genom Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ser vi att mycket återstår att göra.

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic.

Projektet genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som bland annat visade att andelen arkitekter med utländsk bakgrund eller som vuxit upp i ett utanförskapsområde var underrepresenterade i staden, detta jämfört med stadens invånare.

Arkitektur kan motverka segregation

Arkitektur kan vara ett verktyg för motverka segregation. Men för att komma fram till nya lösningar och idéer är det också viktigt med en bred representation inom kåren.

Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter. Foto: Jonas Malmström.

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic har som ett led i förbundets eget arbete med mångfald varit starkt engagerad i Urban Academy och deltagit i workshops och vid slutrapporten.

– Även om vi på Sveriges Arkitekter länge har arbetat med frågan, bland annat genom Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ser vi att mycket återstår att göra. Den policy kring inkludering och likabehandling som togs fram av utskottet, på uppdrag av Sveriges Arkitekters styrelse är sedan länge implementerat i vårt kansliarbete, våra akademier och utskott och är tänkt att vara vägledande för alla våra medlemmar, säger Emina Kovacic.

Tagit fram utbildningsmaterial

Sveriges Arkitekter har utöver nämnda policy även tagit fram ett utbildningsmaterial för icke svenskspråkiga arkitekter kallat Arkitektsvenska, för att hjälpa utländska arkitekter med deras yrkessvenska. För hur pratar man på egentligen på en arbetsplats och vad finns det för ord och termer som är viktiga att kunna?

Sveriges Arkitekters titlar är vår insats för att motverka särbehandling på arbetsmarknaden. Vi validerar kunskaper och kompetens så att arkitekter ska ha lika möjligheter på den svenska arbetsmarknaden oavsett var de kommer ifrån och visa att utbildningen till innehåll och omfattning motsvarar någon av de svenska arkitektutbildningarna på masternivå.

Sveriges Arkitekter kommer att fortsätta dialogen med Malmö Stad och stötta där vi har möjlighet och hoppas att fler aktörer engagerar sig och driver frågan, också ur ett arbetsgivarperspektiv till exempel Innovationsföretagen och SKR.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: