Landskapslaget AB

Landskapslaget är ett konsultföretag inom landskapsarkitektur och stadsbyggnad.

Landskapslaget bildades 1973 och är idag drygt 40 medarbetare och med många olika många olika kompetenser arbetar vi med stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Vi arbetar med komplexa projekt i nära samverkan med kunder, specialister och brukare. Genom innovativa, hållbara och platsanpassade lösningar lyfter vi fram det unika. Vi erbjuder helhetslösningar som skapar beständiga och ändamålsenliga livsmiljöer för människor att leva, växa och verka i – det allmänna först. Vi eftersträvar en balans mellan form, funktion, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Vårt engagemang sträcker sig genom hela processen, från idéutveckling till övergripande helhetslösningar, planering, projektering, genomförande och besiktning. Landskapslaget har ett kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Våra tjänster

  • Stadsutveckling – Konceptutveckling, strategiarbete fastighetsutvecklingsplaner, strukturplaner och volymstudier.
  • Analyser och utvecklingsstrategier – Stads- och landskapsbildsanalyser, parkplaner, grönstrukturplaner, utredningar kring exploatering, infrastruktur, kulturmiljö och tillgänglighet.
  • Utformning och detaljprojektering – Stadsrum, lek- och bostadsmiljöer, skolor, förskolor, park- och rekreationsområden, infrastruktur.
  • Planering enligt PBL – Processledning, medborgarmedverkan i bl.a. samråd, programutredning, detaljplaner och översiktlig planering.
  • Gestaltningsförslag och kvalitetsprogram – Idéskisser, gestaltningsprogram, underlag till detaljplanearbete m.m.
  • Besiktning, BAS-P – Besiktning av mark- och växtanläggningar. Arbetsmiljösamordning i planerings- och projekteringsskede.