Hermelin och Palmstierna Arkitekter AB

Hermelin & Palmstierna Arkitekter har tjugofem års erfarenhet av att rita hus och utforma om- och tillbyggnader, tidigare som partners på 3dO Arkitekter.

Våra uppdrag omfattar bostäder, sommarhus, kontor, skolor och vårdbyggnader. Vi har även erfarenhet av arbete inom kulturskyddade miljöer och har ritat både moderna och tidstypiska tillbyggnader. Vi har stor kompetens inom den kommunala detaljplaneprocessen och har hjälpt både privata markägare och kommuner, som planansvariga samt i egenskap av anställd stadsarkitekt.

I en lyhörd process med våra beställare sätter vi människans välbefinnande främst och utgår från platsens och byggnadens förutsättningar, med hänsyn till tekniska och ekonomiska resurser, alltid med arkitektoniska och kulturhistoriska värden i beaktande.