Arne Wittstrand arkitekt

Mitt verksamhetsfält är bebyggd miljö, de flesta uppdragen består i att utarbeta detaljplaner, eller stadsplaner som det hette tidigare.

Efter tidigare anställningar i kommunal och enskild tjänst arbetar jag sedan snart tjugo år på egen hand. Uppdragsgivare är kommuner i västra Skåne och inte sällan byggföretag och exploatörer, när berörda kommuner föredrar detta. Uppdragens storlek varierar, från omfattande planer med många inblandade myndigheter, förvaltningar och sakägare till små enkla planer. Mitt uppdrag består oftast av den formella delen med bestämmelser och avgränsningar av byggrätter, gator osv. Underlaget till detaljplanen i form av en situationsplan eller bebyggelseplan är då framställt av byggnadsprojektören. Jag har också utformat egna bebyggelseförslag. I samband med detaljplanering eller i separata uppdrag från kommuner eller bostadsbolag har jag även medverkat med förslag till bebyggelse, allmänna platser, användning och innehåll, i form av idéförslag, ortsanalys etc. De senaste åren har jag varit engagerad kommunalt med handläggning av detaljplaner, bl a för stationsområden för ny Pågatågstrafik Malmö-Trelleborg.