Nolby Högar

Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet.
Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker.
Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.

Bakgrund
Området Kvissle-Nolby-Prästbolet är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Här möter Ljungan havet och området har länge varit ett religiöst och ekonomiskt centrum. Dagens landskap har lång historisk kontinuitet och här finns en unik fornlämningsmiljö. 
I samband med planeringen för ny E4 förbi området framkom önskemål om ny och förbättrad information i och kring detta historiska landskapsrum.
I samband med de arkeologiska undersökningarna 2012 för nya E4 aktualiserades planerna, och skissförslag togs fram i ett samarbete mellan Trafikverket, länsstyrelsen och museerna. Detta ligger till grund för projektet. 

Upplägget
Platsen med dess utställningar är uppbyggda kring fyra berättelser: 
landhöjningen som skapat och förändrat de landskapliga förutsättningarna;
kommunikationsläget – platsen där nord-sydliga och öst-västliga land- och vattenförbindelser korsas.
livet på platsen där den högstatusmiljö som kan spåras i fornlämningar på platsen samt bruket av det öppna landskapet. 
Kristnandet och kyrkans roll i utvecklingen.
 
Parkering – entrébyggnad
Besökaren utgår från en ny parkeringsplats ca 200 m söder om kyrkoruinen. 
Entrébyggnaden som man passerar genom utgör porten in till platsen. 
Här finns karta och övergripande information.

Skifferstigen – tidsresan
Via en ny ca 100 meter lång gångstig belagd med skifferplattor leds besökaren utefter ett ”tidsräcke” format med ett smitt ormhuvud vid tidsresans början och som slutar i en svängd svanstipp där stigen slutar och övergår i själva observatorieplatsen. 

Observatorieplatsen
Anläggningens två korsande riktningar är plattsatta med skiffer och markerar sambandet Kusten – Älvdalen. 
Över riktningen ”längs Älvdalen” är rest en genombruten takkonstruktion som ska ge en illusion av en vattenyta sedd underifrån. Taket speglar landhöjningen – när människorna som skapade storhögarna levde här, befann sig denna plats under havsytan! När solljuset reflekteras i de vinklade plåtarna skapas ett vattenglitter på skifferstigen i marken.
Båda riktningarna avslutas med ramar, som ramar in det som texterna berättar om, samtidigt som de kan ses som portar ut i landskapet.
Huvuddelen av informationen om landskapet i form av bilder och koncentrerade texter är samlade utefter den andra riktningen, med det viktiga landmärket Nolbykullen som blickfång i Norr. 
De högresta smala skyltarna ”befolkar” stigen den i nordsydliga riktningen.

Form och material
Vi har eftersträvat enkelhet och tydlighet när det gäller utformningen av konstruktioner och byggnadsdelar, där materialval och detaljering ska bidra till en upplevelse av robust beständighet.
Anläggningen ska kunna utvecklas och bjuda in till varierande användning.

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västernorrland och Trafikverket har gemensamt satsat för att genomföra projektet Nolby Högar. Birgitta Larsson har tillsammans med landskapsarkitekt Bengt Schibbye utformat idékonceptet och upprättat förslagshandlingar, bygglov, förfrågningsunderlag för byggnader och konstruktioner, samt formgett vattentaket och byggnadsanknutna detaljer. 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...
Hoffrekulla bygata

Hoffrekulla bygata

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vårt första, bestående intryck när vi kom till Håffrekullen är det vackra och kontrastrika landskapet och den sekvens av olika...