GDPR för dig som medlem

På Sveriges Arkitekter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan ta vara på dem.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan vara exempelvis personnummer, namn eller en e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Som behandling av personuppgifter räknas allt vi gör med personuppgifterna, till exempel när vi samlar in, registrerar, lagrar eller bearbetar dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna behandla en medlemsansökan och ansökan om titel:

 • namn
 • personnummer
 • kontaktuppgifter: bostadsadress, telefonnummer och e-postadress
 • arbetsgivare eller skola
 • intyg om utbildning, examensbevis eller liknande
 • eventuellt intyg om arbetserfarenhet

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på oss på Sveriges Arkitekter. Här kan du läsa vad vi använder dina personuppgifter till och vilken rättslig grund vi stödjer oss på när vi behandlar dem.

Vi använder dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ta vara på dina intressen och uppfylla de skyldigheter vi har mot dig som medlem. Det betyder att vi, när det är aktuellt, behandlar dina personuppgifter för att ge dig:

rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)

 • rättshjälp genom att företräda dig i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder
 • den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • förbundstidningen
 • inbjudan till att delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • karriärrådgivning inklusive cv-granskning
 • nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • möjlighet att betala rätt medlemsavgift

När vi använder dina personuppgifter för något av detta stödjer vi oss på två rättsliga grunder: avtal och rättsliga förpliktelser. Det innebär att vi uppfyller avtalet för ditt medlemskap och att vi uppfyller vissa rättsliga skyldigheter, till exempel kollektivavtalade skyldigheter.

När det är aktuellt behandlar vi också dina personuppgifter för att:

 • genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • genomföra medlemsundersökningar
 • genomföra enkätutskick gällande bland annat lönestatistik
 • framställa lönestatistik.

Då stödjer vi oss på de rättsliga grunderna avtal, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse. Det innebär att vi uppfyller avtalet för ditt medlemskap och vissa rättsliga skyldigheter. Ibland använder vi också personuppgifter för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse.

Utöver detta behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och medlemsförmåner, till exempel rabatterade lån eller konsultförsäkringar. Då är den rättsliga grunden intresseavvägning. Förbundet gör intresseavvägningen för att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som medlemskapet innebär.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sveriges Arkitekter raderar dina personuppgifter när vi inte längre använder dem till det vi samlade in dem för.

Vilken kontroll har du över dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss att du känner att du har kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att:

 • få information om vad vi använder dina uppgifter till
 • få dina personuppgifter rättade
 • i vissa fall få uppgifterna raderade
 • kräva att vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall begränsas
 • i vissa fall invända mot behandling
 • få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, exempelvis i en social medietjänst (så kallad dataportabilitet)
 • lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter

Hur beräknas medlemsavgifter?

När det gäller beräkning av medlemsavgifter sker ett automatiserat beslutsfattande som bygger på till exempel lokalföreningstillhörighet, ålder eller inkomst. Eventuella fel i detta beslutsfattande kan bero på att fel uppgifter är angivna i registret. Kontakta medlem@arkitekt.se för att få uppgifterna rättade.

Vad händer om du avslutar ditt medlemskap?

Om du avslutar ditt medlemskap sparar vi alla dina uppgifter i ett år. Om vi har företrätt dig i någon rättslig process, till exempel biträtt i en facklig förhandling eller annan avtalsförhandling kan uppgifter bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden 2§ i preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar också uppgifter om de ekonomiska transaktioner som skett mellan dig och förbundet i enlighet med bokföringslagen. Om du vill att vi ska spara uppgifter som har betydelse för ett eventuellt återinträde i förbundet (det vill säga namn, kontaktuppgifter, personnummer, examensbevis och bevis på arbetslivserfarenhet) så gör vi det i ytterligare två år.

Säkerhet

Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd. Här kan du läsa mer om vad vi gör och vad du själv kan göra för att skydda dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla syftet med att vi samlat in dem har tillgång till uppgifterna.

Hur skyddar du dina egna personuppgifter?

Det finns några saker du behöver tänka på för att själv skydda dina personuppgifter:

 • Sveriges Arkitekter använder den e-postadress du ger oss. Ange en privat e-postadress för att säkra dina personuppgifter
 • Använder du din arbetsadress har din arbetsgivare möjlighet att se korrespondens mellan dig och Sveriges Arkitekter
 • Arbetar du på en offentlig myndighet kan din e-postkorrespondens dessutom i vissa fall vara en offentlig handling

Hur identifierar du dig?

När du kontaktar förbundet behöver vi vara säkra på att vi kommunicerar med rätt person. Därför identifierar du dig via bank-id när du exempelvis loggar in på ”Mina sidor” eller vid telefonsamtal.

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

Vi kan lämna dina uppgifter till andra, om det behövs för någon av orsakerna till att vi samlade in dem. När det är aktuellt lämnar vi uppgifter till följande mottagare:

 • arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring
 • tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • andra fackförbund och förhandlingskarteller som Sveriges Arkitekter samarbetar med
 • Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
 • av förbundet anlitade leverantörer av it-stöd, enkätverktyg och betalningsfunktioner
 • lokalförening eller studentavdelning

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Arkitekter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som rör medlemmar och personer som söker medlemskap.

Vill du kontakta oss?

Sveriges Arkitekter
Box 5027
Telefon: 08-50 55 77 00
E-post: medlem@arkitekt.se

Dataskyddsombud

Om du vill ha ett komplett registerutdrag över de uppgifter Sveriges Arkitekter har registrerat om dig kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets viktigaste uppgift är att kontrollera att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudet är kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen och ska samarbeta med Datainspektionen vid exempelvis inspektioner.

Vill du kontakta vårt dataskyddsombud?

Dataskyddsombud är Linus Gustafsson, linus.gustafsson2@sweco.se

Kontaktperson på kansliet:

Jeanette Liljebäck
Box 5027
Telefon: 08-50 55 77 00
E-post: medlem@arkitekt.se