Mentorprogram

Vi erbjuder sju platser till ett mentorprogram för nyanlända arkitekter. Ta chansen att hjälpa en arbetssökande arkitekt med utländsk utbildning och samtidigt ger er båda chansen att stärka era nätverk, få ökad självinsikt och stärkt självförtroende. Anmäl dig formuläret nedan senast 30 augusti.

Varför bli mentor?

Genom vårt mentorskapsprogram får du som mentor stöd av erfarna coacher i mötet med en adept med utländsk arkitektutbildning. Att berätta om hur arkitektyrket fungerar för en nyanländ arkitekt med erfarenhet från andra länder är ett bra tillfälle att reflektera över arkitektyrket, dess bredd och mångfald. Det ger dig en ökad förståelse för dina kolleger samtidigt som du utvecklas både personligt och professionellt. På de gemensamma träffarna får du ta del av inspirerande föreläsningar om coachning och träffa andra mentorer och adepter. Det stärker ditt professionella nätverk och ger dig inblick i fler sammanhang.

Hur fungerar programmet?

Vi erbjuder tillsammans med Sveriges Ingenjörer en väl genomtänkt process som utvecklats genom feedback från över 300 deltagare sedan 2012. Den säkerställer att mentor och adept matchas på ett bra sätt i ett ömsesidigt givande möte och att deltagarna får bra verktyg för sin kommunikation.

Vi erbjuder nu max sju platser till hösten. Totalt deltar tjugo mentorer och adepter i höstens program. Programmet genomförs oavsett om adepten får jobb före eller under programmet eftersom det kan väcka nya och mer konkreta frågor. Uppföljningar visar att flertalet av adepterna får arbete strax efter genomgånget program.

Varför erbjuder vi detta?

Vårt syfte är att stärka matchningen av nyanlända arkitekter med svenska arkitektarbetsplatser genom organiserade möten mellan professionella arkitekter med olika bakgrund. Offentligt eller privat verksamma och med utbildning och erfarenhet i arkitektyrket från olika länder. Det råder brist på arkitekter samtidigt som det finns många arbetssökande med utländsk utbildning. Deras chanser att få jobb ökar kraftigt om de får tala om hur arkitektyrket fungerar i Sverige med en kollega som arbetar som arkitekt. Det ger båda en chans att lära känna en ny kollega, stärka sitt nätverk och få ökad självinsikt och stärkt självförtroende genom bekräftelse.

Vad kan jag förvänta mig?

Räkna med tre gemensamma träffar kvällstid tre timmar med hela gruppen och sex träffar med adepten däremellan på cirka en timme. Totalt cirka 25 timmar under tiden oktober 2022 till mars 2023. Möten sker oftast på kvällstid. Under mötena talar ni om era kunskaper, yrkeserfarenheter och vardagen på din arbetsplats. Sådant som ger insikter om arbetskulturer i Sverige, sociala koder och vilka meriter och personliga egenskaper som anses viktiga på en svensk arkitektarbetsplats. På de gemensamma träffarna förmedlas verktyg för samtalet och ges möjlighet att dela erfarenheter och stärka deltagarnas nätverk. Deltagarna får också en handbok som stöd för sin process. Den omfattar övningar för adepten.

Källa: Sveriges Ingenjörers mentorskapsprogram.

Var kommer adepterna ifrån?

Adepterna rekryteras från Sfinx (Yrkessvenska för ingenjörer i Stockholmsområdet) som är ett program inriktat på att stödja nyanlända arkitekter och ingenjörer i Stockholm. Där kombineras utbildning i svenska med auskultering på kurser på KTH, studie- och yrkesvägledning och mentorskap.

Vad är mentorskap?

Mentorskap bygger i grunden på en relation mellan en mer erfaren och en mindre erfaren yrkeskollega som delar med sig av sina både professionella och personliga erfarenheter och frågor. Det kan beskrivas som en modern form av lärlingskap. Till skillnad från en kurs utgår mentorskap från den personliga erfarenheten och det vardagliga perspektivet på arbetet. Avsikten är att de ska öppna för diskussioner om det som tas för givet och som det normalt är svårt att tala om på en arbetsplats. Det som ibland kallas för arbetsplatsens kultur. Men det kan även handla om mer personliga ambitioner och drivkrafter och hur adepten kan förhålla sig till olika situationer som uppstår för att bli framgångsrik på jobbet. Samtidigt är det en ömsesidig relation där även mentorn lär sig att se en kollega på ett annat sätt än bara som en resurs för en leverans. Därför är det viktigt att personkemin fungerar.

Vad krävs av en mentor?

Det finns inga krav på någon speciell utbildning, annat än att du ska vara medlem i Sveriges Arkitekter. Det viktiga är att du är bra på att lyssna, delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och tar dig tid. En mentor ska inte ha en egen agenda utan vara tillgänglig för adeptens frågor. Den bästa mentorn är den som har insikt om både sina styrkor och svagheter.

Vad krävs av en adept?

Kravet på adepterna är att de ska ha en arkitektexamen från annat land än Sverige och att de påbörjat studier i yrkessvenska efter SFI. Adeptens främsta tillgång är nyfikenhet och ödmjukhet och en vilja att söka kunskap. I det ligger också att vara tydlig med vad de vill ha ut av mentorskapet.

Några viktiga framgångsfaktorer:

  • Personkemin – Var säkra på att parterna har likartade intressen och värderingar av mötet.
  • Tydliggör – Förväntningar och åtaganden samt strukturen för mötena. Vid startmötet får deltagarna checklistor för sina möten.
  • Adeptens engagemang – För att mentorskapet ska uppfylla förväntningarna krävs ett aktivt och drivande arbete framför allt från adepten. Till exempel att komma förberedd till mötena och sätta en agenda med en lista med frågor. Det är också adeptens ansvar att realisera de insikter mentorskapet för med sig.
  • Mentorns kompetens – Mentorn är coachande och bör ha erfarenhet av att driva konstruktiva dialoger.
  • Tiden – Både mentor och adept behöver fråga sig själv om den tid som mentorskapet tar i anspråk finns, liksom att se till att parterna använder den avsatta tiden på bästa sätt.

Anmäl intresse

Du som söker ska vara medlem i Sveriges Arkitekter och yrkesverksam arkitekt i Stockholm. Genom att registrera din intresseanmälan godkänner du följande: Om du blir utvald som mentor skickas dina personuppgifter vidare till vår samarbetspartner Takeachange som kallar till träffarna.

Har du frågor om Arkitektmentor är du välkommen att höra av dig till Pehr Mikael Sällström på mejl pm.sallstrom@arkitekt.se