Karlshamns arkitekturvecka söker jämlika samtal

Publicerad:
Länsförsäkringar i Blekinge byggde nyligen om en funkisbyggnad ritad av arkitekt Mogens Mogensen. Restaurering och ombyggnad samt möbeldesign: ansvarig arkitekt Anders Törnqvist. Foto: Emina Kovacic

I den offentliga debatten har det snarare varit regel än undantag att diskussionen om nya, ofta (enligt allmänheten) kontroversiella projekt slutat med samtal om ytan, fasadskikt och inte vad byggnaderna, tillsammans med sin interiör och sin landskapsplanering, bidrar till staden eller för dem som kommer att nyttja dem. Oftast har kritikerna fått övertag i insändarspalter när de som förklarat och försvarat projekten på djupet sällan fått samma genomslag eller helt uteblivit. Av den enkla anledningen att många människor inte orkar gräva djupare för att få bättre förståelse och för att vi har lättare att engagera oss när vi är emot än för något.

Jag har därför länge känt att det är angeläget att skapa ett sammanhang där vi på ett konstruktivt sätt kan diskutera arkitektur ur flera synvinklar.

Idén om en arkitekturvecka föddes i samband med ett spontant arbetsmöte med Elisabeth, en kollega som projektleder arbetet med kommunens arkitekturprogram. Ett program som kommer att lägga grunden till de riktlinjer Karlshamns kommun kommer att luta sig mot när det gäller arkitektur.

Arkitekturveckan äger rum under vecka 35. Föreläsningar, visningar och guidade turer blandas med praktiska råd och stöd kring kulturmiljö, arkitektur, detaljplanering och tekniska egenskaper. Alla aktiviteter är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Veckan inleds med frukostföreläsning av arkitekt Thomas Sandell, en av årets sommarpratare.

Vi tyckte att det vore klädsamt att inleda processen med ett underifrånperspektiv, genom en dialog med allmänheten i positiv anda. I syfte att öppna upp för ett opretentiöst, brett och jämlikt samtal om arkitekturens betydelse för människorna och samhället bestämde vi oss att bjuda in även de som beställer och nyttjar byggnaderna. För hur kan ett samtal upplevas som objektivt och jämlikt om det både initieras, leds av och vänder sig enbart till dem som har samma synsätt som vi? Huvudsyftet är att få igång diskussion och ett erfarenhetsutbyte genom att synliggöra även andra professioner och ge röst till dem som vanligtvis inte har möjlighet att ge sin syn på arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Under vår arkitekturvecka medverkar en rektor, en fritidschef, en företagare, en bosocial chef, en byggprojektledare, en viltvårdare, en stadsguide, en fastighetsutvecklare, en miljöingenjör, en beställare, en arkitektdotter och en stadsodlare. Alla de uppskattar, lyfter och värdesätter på olika sätt god arkitektur och väl gestaltad livsmiljö, ser mervärden bortom ytan.

Genom ett samtal som även vänder sig till andra än arkitekter och de som tangerar vår bransch skapar vi en plattform för ett inte i förväg uppgjort samtal. Ett samtal som uppmuntrar avvikande uppfattningar och bidrar till att både diskussionen och definitionen av vad god arkitektur är breddas. Att visa hur vi genom god arkitektur och väl gestaltade livsmiljöer kan motverka mobbning, utanförskap och ofrivillig ensamhet, bidra till bättre integration, upplevd trygghet och social sammanhållning, bygga upp vår kulturella identitet, skapa förutsättningar för bättre folkhälsa, stärka företagandet samt öka kommunens attraktionskraft både för befintliga och för nya kommuninvånare.

Genom att lyfta blicken utanför rutnätsstaden och belysa platser som Eriksberg, Svängsta och Mörrum vill vi även poängtera det självklara: att landsbygden inte enbart definieras av sitt landskap utan lika mycket av sin arkitektur!

Vi på vår samhällsbyggnadsförvaltning är medvetna om att små kommuner aldrig kan tävla i antal genomförda projekt som kan ge oss plats på pallen som bästa arkitekturkommun. Detta bör dock aldrig hämma små kommuners kaxighet och vilja att upplysa och förändra synsätt vad gäller god arkitektur och livsmiljö. Vår lilla skala erbjuder trots allt många fördelar – bättre överblick, möjlighet att mobilisera, utbilda, testa, vara konsekvent och få snabbt genomslag för nya tankar och idéer.

För en kommuns ambition vad gäller arkitektonisk kvalitet mäts inte enbart i antalet väl genomförda nya projekt. Minst lika mycket handlar det om vår förmåga att stå emot det som inte skapar mervärde, att kontinuerligt arbeta över gränser med utbildning i alla led och förvalta det redan byggda. Så att vi tack vare en lång bildningstradition bland politiker, tjänstepersoner, företagare och kommuninvånare, trots – eller på grund av? – lägre utvecklingstakt och relativt knappa resurser lyckas behålla en ambitionsnivå värt namnet!

Länge leve arkitektur! Välkommen till Arkitekturveckan i Karlshamn!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

P.S. Arkitekturveckans program som pdf

P.S. 2. I ett kommande blogginlägg berättar jag om vad som hände under Arkitekturveckan!

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic