Arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice - Sveriges Arkitekter

För dig som medlem i Företagarservice erbjuder vi en arkitektförsäkring.

Ansökningsblankett

Ladda ned broschyren om Arkitektförsäkringen

Med Arkitektförsäkringen i Länsförsäkringar får ni:

 • Ett av Sveriges största försäkringsbolag med stora möjligheter att teckna försäkringar också i utlandet, som är expert på konsultansvar och har stor erfarenhet av skadereglering för konsulter.
 • Sveriges Arkitekters fortsatta bevakning och påverkan av innehåll och villkor för arkitektbranschens behov och utveckling.
 • En avsevärt förbättrad service med kundservice där du kan ringa in om du har frågor om din försäkring, behöver göra ändringar, få råd om ditt försäkringsprogram, information om skador samt fullständiga försäkringsvillkor. Kontaktuppgifter till kundservice:  kundtjänst, telefon: 08-400 030 90.

Förbättringar i försäkringen

Egendom

 • Inventarier, maskinerier, datorer samt egen bekostad fast inredning (egna, hyrda, lånade inkl kunders) Fullvärde
 • Ritningar, arkivaler, datamedia – Fullvärde
 • Avbrott – Ersätter årsomsättningen (max 25 mkr)
 • Rättsskyddsförsäkringen täcker upphovsrättsliga tvister

Övrigt

 • LF är kanske det försäkringsbolag som har störst erfarenhet av skadereglering avseende Konsultansvar – Detta är naturligtvis en mkt stor fördel för en arkitekt.

Försäkringslösning för Cyberrisker och VD- & Styrelseansvar

Vår försäkringsförmedlare Marsh AB, som hjälper oss att hantera våra försäkringar med Länsförsäkringar, har tagit fram en ny försäkringslösning för Cyberrisker och VD- & Styrelseansvar.

 • Cyberförsäkring bemöter de IT-relaterade hoten som på senare tid har uppdagats alltmer i media, bland annat inkluderas skydd mot IT-utpressningar, virus & sabotage, överbelastningsattacker, IT-driftavbrott med mera.
 • VD- & Styrelseansvarsförsäkring ger ett helhetsskydd för ledande befattningshavare inom ert företag och täcker försvarskostnader, utredningskostnader och ersättningsskyldighet som kan uppstå i samband med uppdrag eller till följd av personens juridiska ställning inom företaget. Försäkringen täcker ditt personliga betalningsansvar som du har som ledande befattningshavare, och skyddar din privata ekonomi.

Inbrottsskydd

Företagsförsäkringens inbrottsskydd innehåller villkor om skyddskrav. Arkitektförsäkringens grundkrav för kontorsförsäkring anger ”Skyddsklass 2” som minimikrav. Läs mer om kraven för inbrottsskydd (PDF).

Vid arbete i hemmet finns ett utökat skydd för egendom upp till 500 000 kronor så länge egendomen inte är stöldbegärlig, egna (däremot kunders) datorer och mobiltelefoner räknas inte som stöldbegärliga. För arbete i hemmet gäller den lägsta inbrottsskyddsklassen ”Skyddsklass 1”. Läs mer om kraven för inbrottsskydd vid hemarbete (PDF). Vid frågor kontakta kundtjänst

Arkitektförsäkringens nya premier från och med den 1 oktober 2019

Skadeanmälan hos Länsförsäkringar

När Länsförsäkringar har mottagit anmälan om skadeståndskrav utses en ansvarig skadejurist som i sin tur kontaktar dig och bekräftar mottagandet, samt påbörjar själva utredningen. För det fall Länsförsäkringar behöver ytterligare uppgifter kommer du att kontaktas med begäran om komplettering. Vid eventuella frågor kontakta Skador Ansvar på tel. 08- 588 401 90 på vardagar, måndag till fredag, kl 08:00 – 17:00.

Konsultsansvarsskada

Om företaget muntligen eller skriftligen erhåller ett skadeståndskrav eller underrättas om att ett krav kommer att riktas mot företaget är det viktigt att Länsförsäkringar kontaktas så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar om osäkerhet råder om ett meddelande från en kund är ett skadeståndskrav. Enligt ABK 09 gäller att konsulten inom tre månader från mottagande av skadeståndsanspråk ska inge anmälan till sin försäkringsgivare.

Skadeanmälan ska företrädesvis skickas till skadoransvar.sak@lansforsakringar.se och ange Sveriges Arkitekter nyskadeanmälan samt organisationsnummer i ämnesraden. För att utredningen ska bli så snabb och korrekt som möjligt behöver Länsförsäkringar information från företaget. I det inledande skedet önskar Länsförsäkringar följande uppgifter och underlag:

 1.  Information om att företaget har en konsultansvarsförsäkring genom Sveriges Arkitekter (vänligen ange Sveriges Arkitekter konsultansvarsskada när skadeanmälan görs).
 2. En redogörelse för händelseförloppet.
 3. En kopia av uppdragsavtal om något sådant finns i skrift.
 4. Den försäkrades inställning till det framställda kravet.
 5. Kontaktuppgifter och uppdragsavtal till eventuell underkonsult och övriga handlingar som den försäkrade bedömer vara relevanta för utredningen.

Egendoms-, bygg-, och tjänstereseskada

Om företaget råkar ut för en egendomsskada är det viktigt att Länsförsäkringar kontaktas så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar om osäkerhet råder om försäkringen kan omfatta uppkommen skada. Enligt ABK 09 gäller att konsulten inom tre månader från mottagande av skadeståndsanspråk ska inge anmälan till sin försäkringsgivare.

Skadeanmälan ska företrädesvis skickas till skador.stockholm@lansforsakringar.se och ange Sveriges Arkitekter nyskadeanmälan samt organisationsnummer i ämnesraden.

I det inledande skedet önskar Länsförsäkringar följande uppgifter och underlag:

 1. Redogörelse för skada och den försäkrades bedömning om skadehändelsen.
 2. Redogörelse i form av den försäkrades bedömning av skadans storlek.
 3. Kontaktuppgifter till Kontaktperson för skadan hos företaget.
 4. Övriga handlingar som den försäkrade bedömer vara relevanta för Skadehanteringen (exempelvis åldersuppgifter på den skadade egendomen, finns någon den försäkrade anser vållat skadan, hyresavtal om lokalen är hyrd, uppgifter om hur den uppkomna skadan påverkar företagets verksamhet.)

Om du har frågor, kontakta Länsförsäkringar på Skador Företag Egendom/Bygg på telefon 08-562 830 46 eller mejla till skador.stockholm@lansforsakringar.se

Rättsskyddsskada

Vid frågor avseende Rättsskydd är du välkommen att ringa Länsförsäkringar på telefon: 08-562 849 20 eller mejla till: skador.stockholm@lansforsakringar.se

Villkorsändring

Med anledning av GDPR ersätter Länsförsäkringar tillämpliga försäkringsvillkor som hänvisar till 48 § personuppgiftslagen med följande villkor:

 • Ansvarsförsäkring
  ”Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för materiell eller immateriell skada som den försäkrade kan bli skyldig att betala enligt Artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen).”
 • Information om behandling av personuppgifter
  Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” på Länsförsäkringars webbplats.