Arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sedan oktober 2017 har vi en ny, förbättrad, arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice. Vi har, tillsammans med Marsh, en objektiv försäkringsmäklare, genomlyst marknaden för att finna den optimala Arkitektförsäkringen och har från och med 1 oktober Länsförsäkringar som ny försäkringsgivare för Arkitektförsäkringen.

Obs! En förutsättning för att få teckna och bibehålla arkitektförsäkringen är att företaget är anslutet till Företagarservice.

Ansökningsblankett

Ladda ned broschyren om Arkitektförsäkringen

Med Arkitektförsäkringen i Länsförsäkringar får ni:

  • Ett av Sveriges största försäkringsbolag med stora möjligheter att teckna försäkringar också i utlandet, som är expert på konsultansvar och har stor erfarenhet av skadereglering för konsulter.
  • En avsevärt förbättrad service med kundservice där du kan ringa in om du har frågor om din försäkring, behöver göra ändringar, få råd om ditt försäkringsprogram, information om skador samt fullständiga försäkringsvillkor.

Kontaktuppgifter till kundservice
Mail: kundtjänst
Telefon: 08-400 030 90

  • Sveriges Arkitekters fortsatta bevakning och påverkan av innehåll och villkor för arkitektbranschens behov och utveckling.

Förbättringar i försäkringen

Egendom

  • Inventarier, maskinerier, datorer samt egen bekostad fast inredning (egna, hyrda, lånade inkl kunders) Fullvärde
  • Ritningar, arkivaler, datamedia – Fullvärde
  • Avbrott – Ersätter årsomsättningen (max 25 mkr)
  • Rättsskyddsförsäkringen täcker upphovsrättsliga tvister

Övrigt

  • LF är kanske det försäkringsbolag som har störst erfarenhet av skadereglering avseende Konsultansvar – Detta är naturligtvis en mkt stor fördel för en arkitekt.

Försäkringslösning för Cyberrisker och VD- & Styrelseansvar

Vår försäkringsförmedlare Marsh AB, som hjälper oss att hantera våra försäkringar med Länsförsäkringar, har tagit fram en ny försäkringslösning för Cyberrisker och VD- & Styrelseansvar.

  • Cyberförsäkring bemöter de IT-relaterade hoten som på senare tid har uppdagats alltmer i media, bland annat inkluderas skydd mot IT-utpressningar, virus & sabotage, överbelastningsattacker, IT-driftavbrott med mera.
  • VD- & Styrelseansvarsförsäkring ger ett helhetsskydd för ledande befattningshavare inom ert företag och täcker försvarskostnader, utredningskostnader och ersättningsskyldighet som kan uppstå i samband med uppdrag eller till följd av personens juridiska ställning inom företaget. Försäkringen täcker ditt personliga betalningsansvar som du har som ledande befattningshavare, och skyddar din privata ekonomi.

Kontakta kundtjänst

Arkitektförsäkringens nya premier från och med den 1 oktober 2019

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs hos Länsförsäkringar.

När Länsförsäkringar har mottagit anmälan om skadeståndskrav utses en ansvarig skadejurist som i sin tur kontaktar dig och bekräftar mottagandet, samt påbörjar själva utredningen. För det fall Länsförsäkringar behöver ytterligare uppgifter kommer du att kontaktas med begäran om komplettering. Vid eventuella frågor kontakta Skador Ansvar på tel. 08- 588 401 90.

Länsförsäkringar nås vardagar, måndag till fredag, kl 08:00 – 17:00.

Konsultsansvarsskada

Om företaget muntligen eller skriftligen erhåller ett skadeståndskrav eller underrättas om att ett krav kommer att riktas mot företaget är det viktigt att Länsförsäkringar kontaktas så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar om osäkerhet råder om ett meddelande från en kund är ett skadeståndskrav. Enligt ABK 09 gäller att konsulten inom tre månader från mottagande av skadeståndsanspråk ska inge anmälan till sin försäkringsgivare.

Skadeanmälan ska företrädesvis skickas till skadoransvar.sak@lansforsakringar.se och ange Sveriges Arkitekter nyskadeanmälan samt organisationsnummer i ämnesraden.

För att utredningen ska bli så snabb och korrekt som möjligt behöver Länsförsäkringar information från företaget. I det inledande skedet önskar Länsförsäkringar följande uppgifter och underlag:

1) Information om att företaget har en konsultansvarsförsäkring genom Sveriges Arkitekter (vänligen ange Sveriges Arkitekter-konsultansvarsskada när skadeanmälan görs)
2) en redogörelse för händelseförloppet,
3) en kopia av uppdragsavtal om något sådant finns i skrift,
4) den försäkrades inställning till det framställda kravet,
5) kontaktuppgifter och uppdragsavtal till eventuell underkonsult, och
6) övriga handlingar som den försäkrade bedömer vara relevanta för utredningen.

Egendoms-, bygg-, och tjänstereseskada

Om företaget råkar ut för en egendomsskada är det viktigt att Länsförsäkringar kontaktas så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta Länsförsäkringar om osäkerhet råder om försäkringen kan omfatta uppkommen skada. Enligt ABK 09 gäller att konsulten inom tre månader från mottagande av skadeståndsanspråk ska inge anmälan till sin försäkringsgivare.

Skadeanmälan ska företrädesvis skickas till skador.stockholm@lansforsakringar.se och ange Sveriges Arkitekter nyskadeanmälan samt organisationsnummer i ämnesraden.

I det inledande skedet önskar Länsförsäkringar följande uppgifter och underlag:

1) Redogörelse för skada och den försäkrades bedömning om skadehändelsen,
2) Redogörelse i form av den försäkrades bedömning av skadans storlek,
3) Kontaktuppgifter till Kontaktperson för skadan hos företaget,
4) Övriga handlingar som den försäkrade bedömer vara relevanta för Skadehanteringen,

(exempelvis åldersuppgifter på den skadade egendomen, finns någon den försäkrade anser vållat skadan, hyresavtal om lokalen är hyrd, uppgifter om hur den uppkomna skadan påverkar företagets verksamhet etc.) Om du har frågor, eller vill komma i kontakt med Länsförsäkringar på Skador Företag Egendom/Bygg, är du välkommen att ringa tillkontakta Länsförsäkringar på telefon 08-562 830 46 eller mejla till skador.stockholm@lansforsakringar.se

Rättsskyddsskada

Vid frågor avseende Rättsskydd är du välkommen att ringa Länsförsäkringar på telefon: 08-562 849 20 eller maila till: Skador.stockholm@lansforsakringar.se

Villkorsändring

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas och ersätter samtidigt Personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att bestämmelsen om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen ersätts av Artikel 82 GDPR. Med anledning därav ersätter Länsförsäkringar tillämpliga försäkringsvillkor som hänvisar till 48 § personuppgiftslagen med följande villkor.

Ansvarsförsäkring

”Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för materiell eller immateriell skada som den försäkrade kan bli skyldig att betala enligt Artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen).”

Information om behandling av personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig.

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.