Villkor för anslutning

Villkor, priser och formulär för anslutning till Anlita arkitekt.

  1. För att ett företag ska kunna anslutas till Anlita arkitekt måste det finnas minst en medlem i Sveriges Arkitekter på företaget.
  2. Företaget utser en eller flera administratörer, som ansvarar för företagets presentation i Anlita arkitekt. Administratörerna kan använda samma lösenord.
  3. Administratören kan manuellt lägga in uppgifter om medarbetare på företaget. Administratören ansvarar för riktigheten av samtliga uppgifter. Ingen koppling av dessa uppgifter görs till något annat register.
  4. Administratören ansvarar för att inhämta personens tillstånd när personuppgifter anges, till exempel personnamn på beställare.
  5. Administratören ansvarar för att upphovsmannens tillstånd inhämtats när företaget i sin presentation i Anlita arkitekt använder upphovsrättsligt skyddade bilder eller texter samt att upphovsmannens namn anges.
  6. Genom att aktivera företagets presentation, och göra den synlig för besökare, ansluter administratören företaget till Anlita arkitekt, och företaget debiteras avgift enligt av Sveriges Arkitekters ArkitektService AB fastställd taxa.

Avgift för medverkan i Anlita arkitekt debiteras kalenderårsvis. Vid nytecknande under pågående kalenderår debiteras återstående månader under kalenderåret, räknat från den första i den månad då anslutningen sker. Ingen återbetalning görs om anslutningen avbryts under pågående kalenderår.

Årsavgift:
Företag anslutna till Företagarservice: 2 400 kr/år plus moms.
Övriga: 4 800 kr/år plus moms.

Beställning av lösenord till Anlita Arkitekt