Yttrande över remiss rörande förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning Sveriges Arkitekter - Sveriges Arkitekter

Arbetsmiljöverket

2014/116773

Stockholm, 2019.03.12

Yttrande över remiss rörande förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 13.500 medlemmar och ansluter cirka 88 procent av alla yrkesverksamma arkitekter i Sverige.

Sammanfattning

• Sveriges Arkitekter anser att föreskrifterna bör ta hänsyn till en större variation av funktionshinder och könsidentitet.

Organisatoriska krav
Bedömning tillgänglighet

Sveriges Arkitekter anser att det kan vara verkningsfullt om arbetsgivare behöver planera för anpassning av lokaler med hänsyn eventuellt kommande arbetstagare med funktionshinder. Det är också viktigt att vid ombyggnader av lokaler tillse att eventuella framtida anpassningar av tillgängligheten inte försvåras. Det kan till exempel gälla ombyggnad av tillgängliga toaletter, införandet av nivåskillnader och så vidare.

Hur en arbetsplats ska vara utformad
§ 33 Tillgänglighet och utformning

Beskrivningen av funktionsvariationer har nyanserats och tar upp syn, hörsel, allergi, rörelseförmåga.

Fortfarande utelämnas sociala och mentala variationer. Det är en förhållandevis stor grupp i arbetslivet som har behov av tydliga strukturer, kontinuitet, avskildhet, koncentration, orientering, m m, för att fungera. Detta kan vara svårt att bemöta men det vore på tiden att frågan ändå tas upp i någon mån för att markera att det finns en medvetenhet om detta.

§ 50-55 Fönster, glaspartier, dörrar och portar.

Vi saknar krav på markering av större glaspartier så att de inte misstas för öppen yta, risk för att personer går in i glaspartier, särskilt personer med nedsatt syn men även normalseende riskerar att missta glaspartier för öppningar.

§ 68,79 m fl angående uppdelade utrymmen relaterat till kön.

Här hålls kvar vid en uppdelning i två kön, män och kvinnor. I allt fler miljöer frångås den här uppdelningen med tanke på den allt mer accepterade diversifieringen i könsidentiteter. Toaletter, omklädningsrum och dylikt kan göras könsneutrala eller enskilda i stället för uppdelade. Föreskrifterna bör ge råd om att kompletterande utrymmen kan behövas.

Med vänliga hälsningar,
Katarina O Cofaigh
katarina.ocofaigh@arkitekt.se
070-2892446