Vi fortsätter att ha koll på läget - Sveriges Arkitekter

Arkitektyrkets konjunkturkänsliga sida har varit ganska osynlig de senaste 15 åren. Kåren har haft många goda år då problemet istället snarare varit överhettning. Men dippen som startade i slutet av 2018 blev en rutschkana i och med coronakrisen. I mitten av september uppgår arbetslösheten bland arkitekter 3,7 procent och risken finns att den ökar.

Tecknen på vartåt konjunkturen och arbetslösheten för arkitekter är på väg är motstridiga. Samtidigt som förbundet regelbundet får in förhandlingsframställningar om varsel av personal och kontor som tar ut personal i korttidsarbete får vi besked om arkitektföretag som återanställer personal. Ett kontor som är verksamt inom inredning för hotell- och restaurangföretag varslade all personal om uppsägning innan sommaren – och har nu återanställt eller avbrutit varslet för samtliga. Antal varsel minskade också i juni–juli jämfört med tidigare månader, men så brukar det se ut: Varsel läggs innan jul och sommarsemestrar.

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.

Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter.

Antalet medlemmar som får ersättning från a-kassan steg kraftigt från maj till juni, men har nu i augusti sjunkit ned till ”normal” nivå, det vill säga pre-corona för Sveriges Arkitekters del. Vi ser ändå en risk att arbetslösheten för arkitekter fortsätter att öka. Nyexaminerade som inte får anställning eller visstidsanställningar som avslutas syns heller i varselstatistik, inte heller personer vars anställningar avslutas och som uppmanas att istället ta uppdrag som underkonsult. Systemet med permitteringsstöd för företag gör också att personal som annars skulle varslats om uppsägning hamnar i korttidsarbete. Om inte det sker en förändring på marknaden kommer flera av de som idag är i korttidsarbete sannolikt att varslas om uppsägning längre fram.

Sveriges Arkitekter fortsätter att hålla koll på konjunkturläget och anpassar vår verksamhet för att stötta medlemmarna på bästa möjliga sätt.

När coronakrisen kom var förbundet snabbt ute och gjorde flera åtgärder för att mildra effekterna för medlemmarna. Bland annat skrev vi avtal om korttidsarbete med Innovationsföretagen, startade samarbete med omställningsorganisationen TRR för att stötta varslade och uppsagda arkitekter med kompentenshöjning och drev framgångsrikt frågor om stödpaket med andra Sacoförbund. Vi ställde också om förbundets arbete för att i största möjligaste mån erbjuda stöd och rådgivning till medlemmarna – något vi fortsätter med i takt med att pandemin hänger kvar.

Från och med den 11 maj tillfrågar Konjunkturinstitutet företag dels hur deras omsättning har påverkats de senaste två veckorna och dels hur de bedömer risken för att deras verksamhet kommer att behöva avvecklas. Av samtliga företag i KI:s undersökningar var andelen som uppgav att omsättningen minskat störst för företag i tjänstesektorn. Arkitektföretagen klarar sig dock hyfsat jämfört med andra tjänsteföretag. Ytterst få arkitektföretag vittnar om att omsättningen minskat med mer än 50 procent mot det normala. Andelen arkitektföretag som inte alls påverkats har stadigt varit högre än i övriga näringslivet.

För näringslivet som helhet har framtidsförväntningarna återhämtat sig de senaste månaderna och nu är det är fler företag som räknar med att öka produktionen de närmaste tre månaderna än som räknar med att minska produktionen.

Trots det avspeglas det dämpade behovet av nyanställningar tydligt i de fortsatt negativa anställningsplanerna för arbetsmarknaden som helhet som Konjunkturinstitutet redovisar i sin uppdatering av läget för augusti. Den svaga konjunkturen medför att företagen varslar och säger upp en del av de permitterade under hösten och vintern. Neddragningarna förstärks av att det tillfälligt förhöjda statliga stödet vid korttidspermittering löper ut vid årsskiftet. Bedömningen är därför att sysselsättningen fortsätter att minska och vänder upp först i mitten av 2021.

Det är knappast någon tröst för en varslad arkitekt att kåren klarat sig bättre än många andra branscher i denna kraftiga ekonomiska nedgång. Men det som ändå kan vara positivt är om konjunktursvackan blir kortare och lindrigare än bedömarna tidigare har trott, för den svenska arbetsmarknaden i allmänhet och arkitektkårens i synnerhet. Sveriges Arkitekter fortsätter att hålla koll på konjunkturläget och anpassar vår verksamhet för att stötta medlemmarna på bästa möjliga sätt.

Tobias Olsson
Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter