Vad gör jag om min arbetsgivare vill att jag ska gå ned i arbetstid? - Sveriges Arkitekter

Om arbetsgivaren vill att du ska gå ned i arbetstid finns det en del saker att ta ställning till först. Du behöver noggrant utvärdera vilka alternativen är.

Med tanke på hur hårt pressade arkitektföretag kan vara på grund av coronaepidemin behöver många se över sina kostnader och då självklart lönekostnaderna, allt för att undvika allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Några åtgärder som arbetsgivaren kan göra för att sänka lönekostnaderna är att säga upp personal, ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket, eller införa arbetstidsförkortning. Det är upp till arbetsgivaren att organisera och fördela arbetet på arbetsplatsen och ytterst besluta vilka åtgärder som ska vidtas.

Ska jag gå med på en frivillig överenskommelse om arbetstidsförkortning?

Arbetsgivare kan genom frivilliga överenskommelser komma överens med sina medarbetare om att gå ner i arbetstid. Om medarbetare tackar nej till ett erbjudande om att gå ner i arbetstid kan det bli aktuellt att arbetsgivaren genom en omorganisation tar borta heltidstjänsterna och ersätter dessa med deltidstjänster som medarbetare erbjuds. Tackar medarbetare nej till erbjudandet leder det till uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du i skulle bli uppsagd har du såklart rätt till din uppsägningstid utifrån lag och kollektivavtal.

Om du går med på att sänka din arbetstid genom frivillig överenskommelse är det bland annat viktigt att du gör det tillfälligt, att du har kvar din heltidstjänst i botten och att du har rätt att gå upp i heltid om du ändå skulle bli uppsagd på grund arbetsbrist. Tänk också på att diskutera var arbetsgivaren har för förväntningar på din arbetsprestation när du arbetar färre timmar. Det är många som inte upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid.

Viktigt är att se över möjligheterna att gå ner i arbetstid i enlighet med Lagen om korttidsarbete istället för en frivillig överenskommelse om arbetstidsförkortning. Anledningen är att det i de flesta fall är betydligt mer förmånligt för dig som anställd och även din arbetsgivare.

Läs mer om vad som gäller hos Tillväxtverket och här på arkitekt.se. Kontakta Sveriges Arkitekters förbundsjurister om du får ett erbjudande om arbetstidsförkortning.

Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist?

Arbetsgivaren har om det föreligger arbetsbrist möjlighet att säga upp sina medarbetare. Uppsägningen måste dock föregås av en MBL förhandling med facklig representant och självklart följa de lagar och kollektivavtal som reglerar frågor kring uppsägningar såsom turordningsregler och uppsägningstider.

Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hur kan a-kassa/inkomstförsäkring påverkas?*

Om du skulle blir arbetslös under tiden du har arbetstidsförkortning så påverkas ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen. Försäkringarna räknas på ett genomsnitt av din inkomst de senaste tolv kalendermånaderna (den ersättningsgrundande inkomsten). Ju längre du har arbetstidsförkortning och nedsatt lön desto lägre blir ersättningen från a-kassa och inkomstförsäkringen.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.

Hur påverkas min pension?*

Vid nedgång i lön bör påverkas både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För tjänstepensionen ser det lite olika ut beroende på om du har en tjänstepension enligt ITP 1 eller ITP 2. Kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Om du har ITP 1 sätter arbetsgivaren av 4,5 procent av din lön upp till 41 750 kronor (2020) till din tjänstepension. På lön över 41 750 kronor (2020) sätts 30 procent av. Om du går med på arbetstidsförkortning så att lönen kommer under 41 750 kronor (2020) minskar avsättningen till din pension en hel del.

Har du mindre än fem år kvar till pensionen och har tjänstepension enligt ITP 2 kan frivillig arbetstidsförkortning med lönesänkning kraftigt påverka din tjänstepension. Enligt ITP-avtalet är det nämligen inte säkert att du fullt ut kan tillgodoräkna dig större löneförhöjningar under de sista åren innan pensionen, och det finns risk för att din återgång till din vanliga lön ses som en sådan löneförhöjning.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.

Hur påverkas min sjukersättning?*

Sjukpenning och sjukpension baseras alltid på den faktiska lönen tiden innan du blev sjuk, vilket innebär att du kan fastna på en lägre ersättningsnivå än om du skulle ha arbetat heltid. Försök att avtala med arbetsgivaren att den kompenserar om du blir långvarigt sjuk under tiden du har frivillig arbetstidsförkortning.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.